سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالمطلب صیدمحمدی – مربی و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی همدان
سیمین ناصری – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیرحسین محوی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

امروزه بسیاری از اجتماعات در سراسر جهان با محدودیتهای تأمین نیازهای آبی مواجه هستند. از اینرو بازچرخش و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده بعنوان یک گزینه مناسب در مدیریت صحیح منابع آبی مطرح شده است. در برنام هریزی برای استفاده مجدد و بازچرخش فاضلاب دستیابی به استانداردهای کیفی آب جهت استفاده مجدد در هر یک از بخشهای کشاورزی, تغذیه آبهای زیرزمینی, صنعت, پرورش آبزیان و… ضروری است. تأمین استانداردهای میکروبی (باکتریهای بیماریزا و دیگر عوامل پاتوژن) تنها از طریق انجام تصفیه پیشرفته فاضلاب امکا نپذیر است. در این پژوهش کارایی و تأثیر فیلترهای چند بستری در حذف کلیفرم، کلیفرم مدفوعی و نماتدها مورد مطالعه قرار گرفته است. بخش اصلی پایلوت مورد نظر را ستونی به ارتفاع ۲ متر و سطح مقطع ۳۶ سانتی متر مربع از جنس پل یاتیلن تشکیل داده است. مواد تشکیل دهنده بسترآنتراسیت, ماسه , گارنت و کلیفرم, کلیفرم مدفوعی و نماتد عوامل پاتوژن مورد نظر انتخاب شده اند. مطالعه بر روی پساب تصفیه ثانویه (تصفیه خانه صاحبقرانیه تهران) انجام گرفت. پساب مذکور پس از طی انعقاد و لخت هسازی در سه بار سطحی (m/hr 12 و ۸ و۵ ) از صافی عبور داده شد و در نهایت گندزدایی خروجی از فیلتر توسط کلر صورت پذیرفت و کارایی این سیستم در حذف عوامل بیولوژیکی ارزیابی گردید. کارایی این صافی در حذف کلیفرم, کلیفرم مدفوعی و نماتد و میانگین حذف آنها به ترتیب ۴۶/۸۵ و ۴۵/۸۴ و ۱۰۰ درصد بوده است. همچنین کلرزنی پساب خروجی از فیلتر به میزان mg 10/1 قادر به حذف ۹۹/۹% کلیفرم و کلیفرم مدفوعی م یباشد. با استفاده از این روش تصفیه پیشرفته فاضلاب می توان به استانداردهای دفع و استفاده مجدد از فاضلاب از جنبه میکروبی برای مصارف مختلف غیر شرب شهری دست یافت.همچنین با استفاده از این روش کلر مورد نیاز جهت گندزدایی پساب خروجی از تصفیه خانه به مقدار چشمگیری ( ۵۰% ) کاهش می یابد.