سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالمطلب صید محمدی –
قاسم زمینی –
طهمینه محمدی –
نازیک سلحشور –

چکیده:

مقدمه: در تصفیه خانه های اب عملیات انعقاد نقش مهم و قابل توجهی در بهبود کیفیت اب دارد. بدین منظور از مواد منعقد کننده علی الخصوص نمکهای فلزی استفاده می گردد که کارائی آن بسته به کیفیت آب می تواند متفاوت باشد. در این میان کاربرد پلی آلومینیوم کلراید به عنوان یک ماده منعقد کننده جدید در بسیاری از تصفیه خانه های کشورهای امریکا، کانادا، انگلستان و … بدلیل مزیت های خصی که نسبت به سایر منعقد کننده ها دارد مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه به منظور مقایسه دو منعقد کننده PAC و ۳FeCl در حذف کدورت و تعیین پارامترهای مؤثر در فرایند انعقاد در تصفیه خانه شهر سنندج که از کلرور فریک استفاده می گرددانجام گردیده است. روش تحقیق: مطالعه اخیر به روش مطالعه توصیفی انجام شده است. بدین منظور پس از برداشت نمونه مورد نیاز از ورودی به تصفیه خانه و استفاده از آزمایش جارتست و تعیین کدورت و pH آب ورودی، در مرحله اول با استفاده از مقادیر ۳۰ و ۳۵ میلی گرم بر لیتر PAC و ۳FeCl در دامنه ۵ pH تا ۸ pH بهینه مشخص گردید. در مرحله دوم با اضافه نمودن مقادیر ۳۰ l/mg تا ۹۰ از هر کدام از مواد منعقد کننده در pH بهینه میزان حذف کدورت و تغییر pH مشخص گردید. در مرحله سوم با تنظیم مقادیر بهینه منعقد کننده و pH با استفاده از خاک بنتونیت مقدار کدورت اولیه در دامنه ۱۰ NTU تا ۱۰۰ تغییر یافت و میزان حذف کدورت تعیین شد. نتایج: نتایج این بررسی حاکی از آنست که pH بهینه در حین استفاده از PAC و ۳FeCl به ترتیب ۷/۸ و ۸ بوده است. همچنین مقادیر بهینه PAC و ۳FeCl به ترتیب ۳۰ و ۳۵ میلی گرم در لیتر بوده است که در این حالت مقدار pH ثانویه به ترتیب ۷/۶ و ۷/۲ و حذف کدورت ۸۳/۶ و ۸۶/۸ درصد بوده است. همچنین با افزایش مقدار کدورت نتایج حاکیست عملیات حذف کدورت به طور چشمگیری بهبود یافت. نتایج همچنین نشان داد که سه متغیر نوع، غلظت منعقد کننده، کدورت اولیه و pH بر مقدار حذف کدورت تأثیر معنی داری دارند. بحث: نتایج حاصل از مقایسه منعقد کننده ها نشان داد که استفاده از هر دو ماده منعقد کننده در این تصفیه خانه می تواند نتایج مشابه داشته باشد و حتی استفاده از کلرورفریک بدلیل سهولت دسترسی توصیه می گردد. تصمیم گیری در این خصوص مستلزم انجام تحقیقات بیشتر در توانائی این دو ماده در حذف مواد آلی، عوامل میکروبی و … دارد.