سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا نادری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
حمید مدنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علیرضا بنی طباء – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان(مرکز گلپایگان)
حمید رضا جوانمرد – مربی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی کارایی کود فسفره باکتریایی در آزاد سازی فسفات تثبیت شده در خاک و امکان کاهش مصرف کود فسفره شیمیایی در زراعت گندم، این آزمایش در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در م زرعه تحقیقاتی – آموزشی دانشگاه آزاد اسلا می واحد خوراسگان اصفهان با استفاده از کود باکتریائی بارور ۲ در سه سطح (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ گرم در هکتار ) و ۵ سطح کود فسفات آمونیوم (صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) روی گندم نان رقم قدس به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت . نتایج حاصله نشان داد که کود باکتریائی اسیدیته خاک را به طور معنی داری کاهش داده و باعث افزایش فسفر قابل جذب برای گیاه گردید . به طوری که افزایش فسفر قابل جذب در تیمار ۲۰۰ گرم کود باکتریائی معادل فسفر قابل جذب خاک در تیمار مصرف ۲۰۰ کیلو گرم در هکتار کود فسفات آمونیوم بود . مصرف کود های باکتریائی باعث افزایش معنی دار میزان فسفر برگهای پرچم گندم در مرحله گرده افشانی گردید و شاخص سطح برگ ، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه گندم را در حد مصرف ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلو گرم کود شیمیائی فس فات آمونیم افزایش داد . به عنوان یک نتیجه کلی می توان بیان داشت که با مصرف کود های بیولوژیک آزاد کننده فسفر می توان بدون مصرف کود های فسفره شیمیائی در زمینهای با فسفر کل زیاد و با مصرف کود های فسفره شیمیائی در حداقل میزان (۱۰۰-۵۰) در زمینهای با فسفر کل کم به عملکرد مناسبی در حد مصرف کودهای فسفره شیمیائی در حد ۲۰۰ کیلو گرم در هکتار فسفات آمونیوم دست یافت.