سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن رضائی فرد – کارشناس ارشد معاونت آبخیزداری
عبدالرسول تلوری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمود عرب خدری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

مدل MUSLE نسخه اصلاح شده معادله جهانی تلفات خاک است که برای برآورد رسوبدهی معلق حوضه ها بکار می رود. در این معادله فرسایندگی رواناب جایگزین فرسایندگی باران شده است . مزیت این رابطه امکان برآورد رسوبدهی رودخانه ها در رویدادهای منفرد می باشد. به منظور ارزیابی یکارایی این مدل یکی از زیر حوضه های لتیان به نام افجه واقع در شمال شرقی شهر تهران، که به لحاظ تامین آب شهری نیز اهمیت دارد، انتخاب گردید. ابتدا خصوصیات حوضه مشتمل بر عوامل فرسایش پذیری خاک، توپوگرافی ، پوشش گیاهی و عملیات حفاظتی با استفاده ازمطالعات صحرایی و دفتری تعیین شد. در مرحله بعد حجم و بده اوج جریان و میزان رسوبدهی چند هیدروگراف واقعی محاسبه و براورد گردید. نتایج کاربرد مدل مذکورنشان داد که برآورد رسوبدهی هر یک از رویدادها با استفاده از ضریب و نمای اولیه مدل به مراتب بیشتر از مقادیر مشاهده ای است . با توجه به موضوع ضریب و نمای مدل اصلاح شد و نهایتا رسوبدهی هر رویداد برآورد گردید که اختلاف قابل قبولی نسبت به ارقام مشاهده ای نشان داد.