سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی اشرفی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
علیرضا کرباسی – استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
محمد رضا صابری فتحی – کارشناس مسئول جهاد کشاورزی کوهسرخ
امیر مسعود ضیائی – کارشناس مسئول اداره ترویج و مشارکت مردمی

چکیده:

رشد فزاینده جمعیت جهان و محدودیت منابع تولید فرآورده های غذایی، ضرورت و اهمیت بذل توجه بیشتر به ارتقای بهره وری عوامل تولید و کارایی در فرآیند توسعه را بیش از پیش نمایان ساخته و بسیاری از کشورها از رهگذر این امر به توفیقات قابل ملاحظه ای دست یافته اند . بهمین دلیل انجام پژوهشهای اقتصادی در زمینه کارایی فنی، بهره وری و تخصیص بهینه آنها در زیر بخش های مختلف بخش کشاورزی منجمله واحدهای پرورش گوسفند ضروری م ی نماید. آمار اطلاعات لازم بوسیله ۸۷ پرسشنامه تولید کننده از واحدهای پرواربندی گوسفند استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۳ جمع آوری گردیده است . با استفاده از داده های مذکور و برآورد مناسبترین تابع تولید ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر تولید به محاسبه بهره وری و کارایی پرداخت ه شده، سپس مساله استفاده بهینه شناسایی عوامل مؤثر بر تولید به محاسبه بهره وری و کارایی پرداخت ه شده، سپس مساله استفاده بهینه ۵۳/۳۹ درصد بوده و به نحو در خور ملاح ظه ای افزایش پذیر است همچنین عوامل مدیریتی نظیر درصد بوده و به نحو در خور ملاح ظه ای افزایش پذیر است همچنین عوامل مدیریتی نظیر کارایی واحدها داشته است.