سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی کارگر –
محمدرضا شاهمنصوری –

چکیده:

ازن به عنوان یک اکسید کننده وضوعفونی کننده قوی از اوایل قرن گذشته کاربرد وسیع و فراوانی در عملیات تصفیه آب پیدا کرده است. غلظت ازن مورد استفاده در عملیات تصفیه آب به میزان ۰٫۴ میلی گرم در لیتر ازن برای ۵ دقیقه برای گندزدایی در نظر گرفته می شود. بهعنوان مکمل ضدعفونی با ازن از کلر استفاده می شود که به نام فرایند ازن- لر مشهور است. تصفه خانه آب اصفهان از سال ۱۳۸۲ به منظور گندزدایی در فاز یک با ظرفیت s/3m5 از فرایند ازن –کلر استفاده می نماید. هدف از این بررسی تعیین کارایی ازن در کاهش کل کربن آلی (TOC) و عامل باکتریایی است که در آب خام ورودی به تصفیه خانه وجود داشته و می بایستی در فرایندهای تصفیه کاهش می یابد. در این بررسی به مدت سه ماه تعداد ۲۵ نمونه از قسمتهای ورودی، بعد از ازن زنی اولیه، بعد از ازن زنی ثانویه و خ روجی تصفیه خانه آب اصفهان برداشت شد و آزمایشهای میکروبی و کل کربن آلی بر روی نمونه ها انجام گرفت. براساس آزمون آماری مشخصگردید که میانگین غلظت کل کربن آلی و تعداد باکتریهایی کلی فرم و کلی فرمهای مدفوعی در ورودی بعد از ازن زنی الویه، بعد از ازن زنی ثانویه اختلاف معنی داری وجود دارد (۰٫۰۵>P) اما میانگین این پارامترها بعد از ازن زنی ثانویه و خروجی اختلاف معنی داری وجود ندارد (۰٫۰۵<P)، با توجه به معنی دار نبودن اختلاف ازن زنی ثانیه وخروجی برای کل کربن آلی و باکتریهای کلی فرم و کلی فرمهای مدفوعی ازن زنی به تنهایی جهت گندزدایی آب در این تصفیه خانه کافی نبوده، در نتیجه کلرزنی در قسمت خ روجی تصفیه خانه هم برای ایجاد باقیمانده و هم برای گندزدایی کامل آب مورد نیاز می باشد.