سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عادل خشاوه – گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
معصومه ضیایی – گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسن صفر علیزاده – گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
فرزانه عتیقی لرستلنی – گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

اثر حشرهکشی فرمولاسیون گرد اسپینوزاد(۰٫۱۲۵ % ماده موثر) بر علیه حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum بر روی چهار محصول گلرنگ، آفتابگردان، کلزا و کنجد مورد بررسی قرار گرفت. پنجاه گرم از هر محصول به طور مستقیم با غلظتهای ۰٫۱، ۰٫۲، ۰٫۳، g/gk از فرمولاسیون مخلوط شدند. آزمایشات در دمای ۲۷⁰C و رطوبت ۵±۶۰ با ۴ تکرار و در غالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی انجام شد. ۳۰ حشره کامل ۷-۱روزه به هر یک از تکرارها اضافه شده و شمارش تلفات در زمانهای ۱، ۲، ۷، ۱۴ و ۲۱ روز پس از تیمار کردن صورت گرفت. معیار تلفات عدم پاسخ پاها و شاخکها به سوزن داغ در نظر گرفته شد . نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که افزایش غلظت و مدت زمان در معرض قرار گرفتن باعث افزایش تلفات گردید . از طرفی اختلاف معناداری بین ۴ نوع دانه روغنی مشاهده شده و میزان تلفات در کنجد نسبت به ۳ نوع محصول د یگر کمتر بوده است. در زمان ۲۱ روز پس از تیمار کردن، میزان تلفات در بالاترین غلظت به کار رفته (۰٫۳ گرم بر کیلوگرم) تنها در گلرنگ به ۱۰۰ % رسید. این مقادیر برای آفتابگردان، کلزا و کنجد به ترتیب ۹۳/۳، ۷۹/۹ و ۴۵/۱۲% محاسبه چردید. کمترین میزان LC₅₀ در زمان ۲۱ روز پس از تیمار کردن برای گلرنگ و به میزان ۰/۰۶۴ گرم بر کیلوگرم به ثبت رسید. نتایج حاصله در این آزمایش نشان داد که کارایی اسپینوزاد گرد در دانههای روغنی تحت تاثیر میزان روغن موجود در آنها قرار میگیرد به طوریکه بیشترین میزان تلفات در گلرنگ با کمترین حجم روغن (۲۸/۴۶% ) و کمترین میزان تلفات در کنجد با بیشترین حجم روغن(۵۸/۸۰) ثبت گردید. در پایان میتوان گفت که اسپینوزاد گرد میتواند این آفت را کنترل کند اما توصیه میشود در مورد کنجد از غلظتهای بیشتری استفاده گردد.