سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید زندوکیلی – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی, گروه مهندسی معدن دانشکده فنی, دانشگاه
محمد رنجبر – استادیار, گروه مهندسی معدن دانشکده فنی, دانشگاه کرمان
زهرا منافی – پژوهشگر بیولیچینگ, امور تحقیق وتوسعه مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

در این پژوهش استخراج بیولوژیکی مس از باطله تغلیظ مجتمع مس سرچشمه مورد بررسی قرارگرفته است. آنالیز شیمیایی باطله(سد رسوبگیر و تازه تغلیظ) به ترتیب نشان دهنده وجود ۰/۲۲ و ۰/۱۸درصد مس بود که دو سوم آن را مس سولفیدی به خود اختصاص می داد. در این راستا ابتداگونه های باطله, طی چهار مرحله در ظروف لرزان آزمایشگاهی، توسط باکتریهای مزوفیل تحت فرآیند بیولیچینگ قرار گرفت و پس از بهینه سازی انحلال بیولوژیکی، میزان بازیابی مس از دو گونه باطله سد رسوبگیر و باطله تازه تغلیظ در محیط شاهد فاقد باکتری بترتیب ٤٩ و ٤٨ درصد و در محیط کشت باکتریایی به ٦٠ و ٧٢ درصد رسید. نتایج حاصل از آزمایشات فروشویی میکروبی در بیورآکتور همزندار و ستون در مورد دو نمونه خاک باطله نشان داد که در صورت استفاده از
بیوراکتور همزندار (در شرایط بهینه) امکان استحصال بیش از ٦٤ و ٦٨ درصد مس به ترتیب از باطل ه سد رسوبگیر و باطله تازه تغلیظ وجود دارد. از طرفی نظر به قابل توجه بودن درصد توزیع
مس در باطله، فرایند آگلومراسیون توسط اسید سولفوریک ١٧٥ گرم در لیتر و آب اعمال گردید. سپس به مدت ٨٠ روز در ٨ ستون باکتریایی و شاهد فروشویی میکروبی و شیمیایی در نظر گرفته
شد. مطابق نتایج، میزان بازیابی مس در ستون باکتریایی حاوی باطله سد رسوبگیر و باطله تازه تغلیظ به ترتیب به ٦٢ و ٧٢ درصد گزارش شد درحالیکه این میزان بازیابی در ستون شاهد حاوی
باطله سد رسوبگیرو باطله تازه تغلیظ به ترتیب به ٣٩ و ٤٧ درصد رسید. با توجه به نتایج فوق، استفاده از میکروارگانیسمها در بازیابی مس از باطله میتواند سهم بسزایی را به خود اختصاص دهد.