سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شی
شاهرخ زندپارسا – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق برای بررسی راندمان تابش خورشیدی رسیده به سطح گیاه گندم در سطوح مختلف نیتروژن و آب در مراحل مختلف رشد بر خصوصیات فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شیراز، آزمایشی مزرعه ای در پاییز- زمستان ۱۳۸۵ صورت گرفت و تا آخر بهار سال ۱۳۸۶ ادامه داشت. محل آزمایش دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز واقع در منطقه باجگاه بود. طرح در قالب بلوکهای کاملاً تصادفی در چهار سطح نیتروژن N4 , N3 , N2 , N1 به ترتیب برابر،صفر، ۱۲۰ ، ۲۴۰ و ۳۶۰ کیلوگرم درهکتار نیتروژن خالص و در چهار سطح آبیاری I4 , I3 ,I2 ,I1 به ترتیب برابر بیست درصد بیشتر از نیاز آبی بالقوه گیاه، برابر با نیاز آبی بالقوه گیاه، ۲۰ % و ۴۰ % کمتر از نیاز بالقوه گیاه و در چهار تکرار صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمارI3N2 برابر ۱۷/۵۲ Mg ha-1 بود. در حالی که این تیمار بر اساس آزمون دانکن در سطح ۹۵ % اختلاف معنی داری با I3N4 و I4N3 و I4N4 نداشت. این در حالی است که بیشترین تولید دانه مربوط به تیمار I3N4 با مقدار ۸/۱۲ Mg ha-1 بود بیشترین درصد نیتروژن در دانه، مربوط به تیمار I2N3 با مقدار ۲/۸۹ وانحراف از میانگین ۱/۳۵ بود،که مطابق با تیمارحداکثر عملکرد بود. باتوجه به اینکه RUE برابر با شیب خط رگراسیونی بین تابش فعال فتوسنتزی جذب شده توسط گیاه ( IPAR ) ومقدار ماده خشک تولیدی توسط گیاه است، مقدار آن با توجه به تابش موثر در فتوسنتز و مقدار اصلاح شده آن با دما بدست آمد. بیشترین مقدار RUE مربوط به حداکثر مقدارآب مصرفی وسطح سوم نیتروژن مصرف شده با مقدار ۴/۸۰۶ g MJ-1 m-2 بود. که اختلاف معنی داری بین سطوح I4N3 , I3N4 , I4N2 , I2N3 , I3N2 وجود نداشت.