سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصوره دهقانی – استاد یار و عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت شیراز
زهرا خاشی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط
محمدرضا طباطبایی – عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت شیراز

چکیده:

یکی از مواردی که سلامت آب را زیر سوال می برد، نیترات و به طور کلی ترکیبات ازته است. از آنجایی که آب یکی از ارکان مهم زیست محیطی است. با توجه مسئله کمبود نزولات آسمانی و بحران شدید آب در استان فارس و پائین آمدن کیفیت آب از نظر افزایش میزان نیترات در منابع آب، لذا بر آن شدیم که مطالعه ای در ارتباط با آلاینده نیترات به عنوان یکی از عواملی که سلامت آب را به خطر می اندازد انجام دهیم. آلودگی نیترات در آبهای سطحی و زیرزمینی یک مشکل مهم و رو به رشد در همه جهان است. اگرچه در اغلب آبهای طبیعی غلظت نیترات به مقدار کم وجود دارد، لیکن غلظت بیش از حد آن در آبهای زیر زمینی اساساً در نتیجه فضولات حیوانی و انسانی و همچنین در نتیجه استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی است.لذا به دلیل اهمیت بهداشت آب، خصوصاً با توجه به بحران آب ، تحقیق حاضر جهت بررسی کارایی رزین آنیونی به منظور ارائه یک راهکار مناسب برای حل مشکل افزایش غلظت نیترات، در منابع آب آشامیدنی می باشد. این تحقیق به صورت یک مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از ستون حاوی رزین آنیونی قوی در مقیاس کوچک، در دانشکده بهداشت شیراز و با هدف تعیین میزان جذب نیترات از نمونه های آب به وسیله رزینAmberjet 4200 Clانجام شد. اندازه گیری نیترات به روش اسپکتروفتومتری در طول موج ۲۲۰ نانومتر، با روش استاندارد متد انجام گردید(۱).در این مطالعه پس از اندازه گیری ارتفاع و زمان ماند بهینه، میزان جذب نیترات از ستون تبادل یون تعیین گردید. یافته ها: داده های حاصل از آنالیز نمونه های آب خروجی از ستون نشان داد که افزایش غلظت نیترات ورودی از ۲۵ به ۱۲۵ میلی گرم بر لیتر تأثیری در روند حذف نیترات ندارد و راندمان حذف نیترات در کلیه غلظت ها برابر ۱۰۰% است. استنتاج: با توجه به این که غلظت های به نیترات در آزمایشات، نزدیک به غلظت آب چاه های آلوده شیراز انتخاب شده، لذا کارایی این رزین برای استفاده در تصفیه منابع آب آشامیدنی آلوده بسیار مطلوب است.