سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی سرابچی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی، باعث افز ایش تقاضا برای غذا و مواد مصرفی شده است . از طرفی، مسائل مرتبط با محیط زیست و محدود بودن منابع طبیعی و نیز عدم شناخت و توجه به اصول اکوسیستمی حاکم بر طبیعت و نیز ب هره برداری غیر اصولی از منابع، امروزه باعث بروز مشکلات بسیاری شده و در نهایت منجر به کاهش پتانسیل های آب، خاک و پوشش گیاهی م یگردد ( ۲). برای رفع این مشکلات، نیاز شدیدی برای داشتن اطلاعات دقیق و بهنگام از محیط اطراف احساس می شود تا از طریق تلفیق این اطلاعات با روش ها صحیح مدیریتی، از منابع موجود و با کمترین آسیب به آنها حداکثر استفاده را نمود . مطالعات خاک ، زیربنای چنین فعالی ت هایی است. این مطالعات، برای توصیف شرایط واقعی و شناسایی تغییرات زمانی و مکانی خاک ودر نهایت برای استفاده پایدار از اراضی و اعمال مدیریت، اهمیت زیادی دارد ( ٦)امروزه با مطرح شدن مباحث جدید از قبیل کشاورزی دقیق (Precision Agriculture) و مدیریت ویژه مکانی Site Specific ) (Management نیاز به کسب اطلاعات دقیق و بیشتر ی از خاک احساس م یگردد. از طرفی ، روش های مطالعاتی مرسوم خاکشناسی و ، مقیاس ان جام این مطالعات، جوابگوی نیازهای مدیریتی در کشاورزی دقیق نمی باشد. در واقع ، ا نجام مدیریت ویژه مکانی ، احتیاج به نقش ههایی با قدرت تفکیک مکانی بسیار بالا و اختصاصی از خاک دارد ( ١٠ ). هدف از مطالعه حاضر، بررسی کارایی داد ه های ماهوار های،سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی. (GIS) در مطالعات خاکشناسی میباشد