سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاجر ضیایی هزار جریبی، – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ذبیح اله یوسفی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه طالبی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
عهدیه شاهنده – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

امروزه لجن های فاضلاب شهری به علت د اشتن میکروارگانیسم های بیماری زا، مواد دارویی، عناصر رادیواکتیو و دیگر مواد سمی درشمار مواد زائد خطرناک طبقه بندی شدهاند . از این رو تثبیت و بی خطر سازی انها قبل از تخلیه به طبیعت و استفاده مجدد از انها برابر قوانین زیست محیطی امری اجتناب ناپذیر است . لذا ه دف از این تحقیق بررسی کارایی حذف تخم انگل ها توسط تصفیه خانه بیمارستان های بوعلی سینا و امام خمینی (ره) شهرستان ساری در سال ۱۳۸۶ می باشد. نمونه برداری از تصفیه خانه های فاضلاب ورودی قبل از واحد اشغالگیر و پساب خروجی بعد از کلر زنی هر دو بیمارستان بو علی سینا و امام خمینی (ره) به مدت سه ماه و به صورت لحظه ای و هفته ای سه بار انجام شد. در هنگام نمونه برداری دماو PH ومیزان کلر و کدورت نمونه ها اندازه گیری شد.و پس از حمل ان به دانشکده بهداشت با روش بلینجر مورد بررسی قرار گرفت وپس از مشاهده نمونه ها زیر میکروسکو پ توسط لام مک مستر تخم انگلها مورد شمارش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد در بیمارستان امام خمینی (ره) میانگین تعداد کل تخم انگلها در ورودی و خروجی به ترتیب ۸/۵۳ و ۱۳/۸۳ عدد در لیتر است. که بیشترین نوع انگل در ورودی لارو نماتود به میزان ۴/۷۸ و در خروجی اووسیست به تعداد ۷/۸۱ عدد در لیتر می باشد . در بیمارستان بوعلی سینا میانگین کل تخم انگلها در ورودی و خروجی به ترتیب ۹/۰۶ و ۱۰/۹۷ عدد در لیتر است که بیشترین نوع انگل در ورودی و خروجی به ترتیب لارو نماتود به میزان ۵/۹۷ و کیست هیستولیتیکا با میانگین ۴/۱۲ عدد در لیتر می باشد . و بیشترین میزان الودگی ورودی هر دو بیمارستان مربوط به لارو نماتود بو د و در پساب خروجی بیمارستان بوعلی سینا، کیست هیستولیتیکا و در پساب بیمارستان امام خمینی (ره) نیز اووسینست بالاترین میزان را داشت. نتایج شمارش تخم انگل ها بر روی ورود ی و پساب خروجی تصفیه خانه ها نشان داد که هیچ کدام از تصفیه خانه ها کارایی مناسبی در حذف انگل نداشتند وجود لارو نماتود در پساب خروجی هر دو بیمارستان نشان دهنده عدم مطابقت کیفیت پساب خروجی با شاخص انگلبرگ ( تعداد تخم نماتود ≤ ۱ عدد در لیتر ) است که برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز قابل استفاده نیست.