سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا یزدانبخش – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا گلابی – دانشجوی مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
ارسلان جمشیدی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده:

آلودگی آبهای زیرزمینی بوسیله نیتراتیک مشکل گسترده و جدی است . غلظتهای بالای نیترات اثرات مضری بر محیط داشته و نیز خطرات بالقوه بهداشتی بویژه برای کودکان دارا می باشد .بنابراین حذف نیترات و نیتریت از آب دارای اهمیت می باشد. روش الکتروشیمیایی نسبت به روشهای دیگر مانند اسمز معکوس و تبادل یونی ، تصفیه بیولوژیکی و… مزیت هایی دارد که عدم نیاز به مواد شیمیایی قبل و بعد از تصفیه، عدم تولید لجن، نیاز به فضای کوچک و سرمایه گذاری پایین از آن جمله اند گرچه این روش دارای محدودیت هائی نیز می باشد .. هدف از این تحقیق بررسی امکان و تعییندرصد حذف نیترات و نیتریت از آب توسط راکتور الکتروشیمیایی است . این تحقیق دریک راکتور غیر پیوسته و در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از الکترودهای روی و مس به ترتیب به عنوان کاتد و آند انجا م گرفت و راندمان حذف نیترات و نیتریت از نمونه های آب زمان ماند و ولتاژهای مختلفمورد ، pH آشامیدنی شهر گچساران با استفاده از روش الکتروشیمیایی درآزمایش قرار گرفت و شرایط بهینه فرایند الکتروشیمیایی حذف نیترات ونیتریت بدست آمد. مقدار حذف نیترات در pH=5 ، مان ماند ۱۲۰ دقیقه و ولتاژهای ۱/۵ ، ۶، ۱۵ و ۳۰ ولت به ترتیب برابر ۲۸/۵% ، ۴۸/۱% ، ۶۴/۱% و ۷۸/۷% و مقدار حذف نیتریت در همین شرایط به ترتیب ۲۳۱/۲-% ، ۲۳۸/۵-% ، ۲۱۸/۷۵%-% ، ۸۱/۲۵%-% بدست آمد . مقدار حذف نیترات در ولتاژ ۳۰ ولت و زمان ماند ۱۲۰ دقیقه و pH های ۵، ۷ و ۱۱ به ترتیب برابر ۷۸/۷% ، ۶۵/۶% و ۶۲/۶% و تعداد حذف نیتریت در این شرایط به ترتیب ۸۱/۵-% ، ۱۵۴/۶۲-% و ۲۱۱/۳-% بدست آمد. نتایج نشان داد که میزان حذف نیترات با افزایش دانسیته جریان و زمان ماند و کاهش pH می کند . تولید نیتریت به عنوان ترکیب واسطه نیز از مشکلات این روش می باش د . در این مطالعه بهترین شرایط برای حذف نیترات pH=5 و t=120 i و v=307بدست آمد.