سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
عاطفه عموزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد لندی – دانشیار گروه علوم و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید حجتی – استادیار گروه علوم و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
حذف ماده آلی بعنوان یک پیش تیماردرتجزیه های خاک ازاهمیت ویژه ای برخوردار است روشهای متعددی برای حذف ماده آلی وجود دارد که ازبین آنها میتوان به حذف باآب اکسیژنه وهیپوکلریت سدیم اشاره کرد هدف ازاین مطالعه بررسی تاثیر حذف وروشهای حذف موادآلی خاک برروی مقدارظرفیت تبادلکاتیونی خاک های مختلف بود بدین منظور ۴نمونه خاک ازنقاط مختلف استان خوزستان نمونه برداری شده و مقدارموادالی و ظرفیت تبادل کاتیونی آنها قبل و بعدازحذف موادآلی به سه روش آب اکسیژنه هیپوکلریت سدیم و سوزاندن خشک درکوره اندازه گیری شدند نتایج حااصل ازاین مطالعه نشاندادند که حذف موادالی درخاک ۱ که مقدارماده الی آن ۳/۰۹درصد بیشترازسایرنمونه ها بود باعث کاهش معنی دارظرفیت تبادل کاتیونی خاک شد درحالیکه درسایر خاکها که میزان ماده الی خاک کمتر از۱درصد بود حذف ماده الی باعث کاهش معنی دارید رظرفیت تبادل کاتیونی خاکها نشد ازطرف دیگربررسی روشهای حذف ماده الی نیز نشان داد که هرچند که روش حذف با هیپورکلریت و سوزاندن خشک باعث حذف کامل موادآلی ازخاکشدند اما روش تیمارخاک باآب اکسیژنه ۳۰درصد نتوانست کل موادآلی موجوددرخاک ها را حذف کند