سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید مهدی حسینی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی
فائزه دارابیان – کارشناس مهندسی صنایع – دانشگاه کرمان

چکیده:

با رشد جوامع بشری و نیل به سمت صنعتی شدن کشورها تولید . دفع و بازیابی پسابهای صنعتی یکی از دغدغه های بزرگ جوامع پیشرفته و در حال توسعه محسوب میگردد. در این راستا مطالعات زیادی بر روی بازیابی و سالم سازی پسابهای حاصله در فرایندهای مختلف تولید و مصرف صورت گرفته است که به نتایج مطلوبی نیز منجر شده است . با این وجود محققین در صددکشف روشهای مطلوب تر و با راندمان بالا تر هستند . زئولیتها یکی از مواد طبیعی موجود هستند که با داشتن خواص طبیعی ویژه خود و با ایجاد شرایط انتقال انتخابی یونها از خود میتوانند یکی از مواد مفید در مورد بازیابی پسابهای شیمیایی و صنعتی محسوب گردند . در این مقاله شرایط انجام عمل تصفیه توسط زئولیت ها و توانایی این مواد در بازیابی پسابهای صنعتی و شیمیایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . در پایان چنین نتیجه گیری شده است که زئولیتها موادی توانا در بازیابی بعضی از پسابهای صنعتی هستند .