سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرلن اسکندری – سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور
تونی اسکندری –

چکیده:

در این مطا لعه کارایی ساختمانهای نامتقارن با پایه ایزوله شده با اعمال همزمان سه مؤلفه زلزله نورتریج مورد ارزیابی قرار گرفته است . بدین منظور یک ساختمان شش طبقه بتن مسلح به صورت سه بعدی، در حالت های گیردار در پایه وجداسازی شده از پایه بوسیلة سیستمNZ مدلسازی شده و به ازای مقادیر مختلف برای پارامترهای مهم سازه ای تحت حرکات قوی زمین به صورت چند مؤلفه ای در دامنه زمان تحلیل و پاسخهایسیستم بدست آمده است . رفتار سازه فوقانی به صورت ارتجاعی و رفتار سیستم جداسازNZبه صورت غیرخطی در دو جهت متعامد افقی و خطی در جهت قائم در نظر گرفته شده است . نتایج تحلیل نشان می دهد که درصد خروج از مرکزیت و پارامترهای مهم دیگر سازه ای ساختمانهای نامتقارن اثر قابل ملاحظه ای بر کارایی لرزه ای ساختمانهای نامتقارن جدا شده از پایه در مقایسه با ساختمانهای نامتقارن گیردار دارد.