سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس جعفری دستنائی –
مهربان صادقی –

چکیده:

زمینه و هدف: روشهای متعارف تصفیه فاضلاب از جمله لجن فعال مخصوص فاضلابها و پسابهایی هستند که دارای مواد قابل تجزیه بیولوژیکی هستند. روشهای متعارف لجن فعال دارای محدودیت هائی از جمله انباشت لجن حاصل از تصفیه بیولوژیکی، عدم حذف کامل کربن آلی، نیترات، ترکیبات رنگی و بو دار، فنل و ترجنتها می باشند. بررسی سیستمهای تلفیقی اکسیداسیون پیشرفته همراه با بیوراکتورهای با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب یکی از جدیدترین روشهای تصفیه فاضلابهای صنعتی و خانگی است. کاربرد روشهای تلفیقی در تصفیه فاضلاب خانگی و فاضلاب های با بار آلودگی بالا و قوی همانند صنایع لبنی، صنایع ولید مواد غذائی و داروسازی، کاغذسازی صنعت نفت پتروشیمی به عمل طور موفق آمیزی نموده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سیتسمهای تلفیقی اکسیداسیون پیشرفته همراه با بیوراکتورهای با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب و تلفیق کردن فاز بیولوژیکی با یک اکسید کننده قوی (ازن) و مقایسه آنب ا روشهای متعارف است. روش بررسی: این تحقیق از نوع مطالعه تجربی، کاربردی می باشد که در آن با استفاده از بستر ثابت (مدیا) و ازن، داده ها و پارامترهای ورودی و خروجی فاضلاب خانگی (فاضلاب ورودی به تصفیه خانه شهر کرد) در مقیاس پایلوت مورد آزمایش قرار گرفت. در این پژوهش کلیه فعالیت های آزمایشگاهی طی دو مرحله: بیولوژیکی تنها و بیولوژیکی همراه با ازناسیون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در مرحله تصفیه بیولوژیکی میانگین حذف آلاینده های فاضلاب خانگی ۵BOD (اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی) و DCO (اکسیژن مورد نیاز شیمیایی) به ترتیب ۶۲%، ۸، ۵۶% و در مرحله بیولوژیکی همراه ازناسیون (تصفیه تلفیقی) میزان حذف به ترتیب به ۹۰% و ۸۹% افزایش یافت. همچنین روش تلفیقی منجر به حذف ۹۰% رنگ و ۹۸% فنل فاضلاب شد. راندمان انتقال ازن از فازگاز به محیط مائی در این تحقیق بین ۴۴، ۳۷% حاصل شد و میزان مصرف ازن به ازای هر گرم حذف COD بین ۰٫۳۵ تا ۰٫۷۵ میلی گرم محاسبه شد. نتیجه گیری: این فرایند تصفیه قادر است غلظت آلاینده های خروجی فاضلاب خانگی را به پائین تر از استانداردهای خروجی تخلیه پساب به محیط زیست برساند و با سایر روشهای تصفیه فاضلاب رقابت کند و هزینه های مربوط به آبگیری و خشک کردن لجن را از طریق به حداقل رساندن تولید لجن و کاهش سطح مورد نیاز برای خشک کردن لجن را به حداقل رسانده و حتی به عنوان یک روش مقرون به صرفه اقتصادی عمل نماید.