سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امیرحسین جاوید – دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
امیرحسام حسنی –
سمیه گهواربند –

چکیده:
هدف : این تحقیق جهت بررسی کارایی سیستم هیبرید بیهوازی- هوازی در تصفیه فاضلاب شرکت مینو انجام شد . مواد و روشها : جهت بررسی کیفی از۸ قسمت تصفیه خانه در۱۰ نوبت نمونه برداری و در کل نمونه ها pH، دما ،COD،BOD5 ، TSS,Oil&Grease درخروجی کلرزنی T.CF,F.CF,Turbidity، کلرباقیمانده نیزآزمایش شد در نهایت از نرم افزار SPSS و آزمون آماری آنالیز میانگین واریانس (ANOVA) وCorrelation جهت ارتباط نتایج استفاده گردید . نتایج : دامنه تغییرات pH ، TSS، BOD5 ، COD ، Oil&Grease در کل تصفیه خانه به ترتیب در محدوده های ۴۵/۸-۲۲/۴،۴/۴۰۷-۰،۳۴۸۹-۹/۱، ۶۵۶۰-۶، ۴/۳۷۴-۰میلی گرم بر لیتر و دامنه تغییرات T.CF,F.CF,Turbidity در خروجی کلرزنی به ترتیب در محدوده های NTU89/48-72/9،MPN/100ml 460-3 ، MPN/100ml 1100-3 ، راندمان حذف COD،BOD5 ،TSS Oil&Grease در محدوده ۷/۹۹-۹۴ ،۸/۹۹-۹/۹۷، ۵/۹۸-۸۹ ،۱۰۰-۷/۹۲درصد بود . نتیجه گیری : زمان ، نوع و میزان محصول بر ایجاد آلودگی موثر بوده و نوع سیستم بیولوژیکی بکار رفته مناسب می باشد .