سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن کرامتی –
عبدالرحیم پرورش –

چکیده:

مقدمه: شناورسازی یک روش تصفیه فیزیکی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می رود. جداسازی از طریق وارد کردن حباب های ریز گاز (معمولاً هوا) به داخل فاز مایع و به سه شکل انجام می پذیرد. ۱-تزریق هوا در مایع تحت فشار و سپس حذف فشار (شناورسازی با هوای محلول) ۲-هوادهی در فشار اتمسفر (شناورسازی با هوا) ۳-اشباع سازی با هوا در اتمسفر و سپس اعمال خلاء (شناورسازی در خلاء). روش شناورسازی برای کاهش آلاینده های فاضلاب کارخانجات مختلف از جمله فاضلاب صنایع مواد غذایی نظیر کارخانجات روغن نباتی مورد استفاده می باشد. فاضلاب کارخانجات روغن نباتی دارای COD و BOD بسیار بالا و روغن می باشد و از روش شناورسازی برای کاهش آنها می توان استفاده نمود. در این تحقیق از روش شناورسازی با هوای محلول در فشارهای مختلف و با استفاده از کواگولانتهای لراید فریک و آلوم استفاده بعمل آمده است. مواد و روشها: در این مطالعه، از دستگاه جارتست و پایلوت شناورسازی استفاده گردید. در دور اول این آزمایشات، دوز و pH بهینه مواد منعقد کننده تعیین شدند، بدین منظور از الوم و کلراید فریک به عنوان مواد منعقد کننده استفاده شد. در آزمایشات شناورسازی، جه بررسی ارائی پایلوت شناورسازی با هوای محلول، پارامترهای COD، روغن، جامدات کل، جامدات آلی، جامدات معدنی و جامدات معلق در فاضلاب خام و نمونه گرفته شده از پایلوت آزمایش و اندازه گیری شدند. هر یک از پارامترهای فوق، طبق روشهای استاندارد مورد سنجش قرار گرفتند. یافته ها: Ph بهینه آلوم و کلراید فریک بترتیب ۷/۵ و ۵/۵ و دوز بهینه بترتیب ۳۰ و ۳۲ میلی گرم برلیتر بدست آمد. میانگین حذف پارامترهای COD، روغن، جامدات کل، جامدات آلی، جامدات معدنی و جامدات معلق بترتیب ۷۵/۸۵%، ۷۸/۲۷%، ۷۷/۳۲%، ۸۲/۴۷%، ۷۳/۵۲% و ۸۵/۵۳% حاصل شد. بحث و نتیجه گیری: در این تحقیق یا افزایش فشار از ۳ تا ۴ و سپس ۵ اتمسفر میزان حذف پارامترهای COD، جامدات کل، جامدات آلی و جامدات معدنی کاهش پیدا کرد. و در مورد پارامترهای روغن و جامدات معلق، افزایش فشار باعث افزایش میزان حذف گردید. فشار و S/A بهینه جهت حذف پارامترهای روغن و جامدات معلق ۵ اتمسفر و ۰/۰۲ بدست آمد. زمان شناورسازی بهینه برای حذف تمام آلاینده های مذکور ۱۲۰ ثانیه حاصل شد.