سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پژمان مویدی زاده –
امیرحسین محوی –
علیرضا مصداقی نیا –
سیمین ناصری –

چکیده:

هدف اصلی از این پژوهش ارائه و بررسی کارآیی سیستم لجن فعال بدون برگشت لجن و با جریان پیوسته می باشد. جهت بررسی این سیستم یک واحد نمونه آزمایشگاهی (پایلوت) ساخته و مورد مطالعه قرار گرفته است. عملکرد سیستم به صورت یک چرخه متناوب می باشد و دارای دو مرحله است. در مرحله اول مخزن ۱ هوادهی و مخزن ۲ عمل ته نشینی را انجام می دهد و در مرحله دوم عملکرد سیستم معکوس شده و مخزن ۲ هوادهی و مخزن ۱ عمل ته نشینی را انجام می دهد. سیستم در زمان ماندهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. زمان هر مرحله در چرخه عملکرد تناوبی سیستم (مراحل تغییر عملکرد) برابر زمان ماند هوادهی سیستم بوده است. مطابق نتایج بدست آمده در مرحله آزمایش با فاضلاب ساختگی، کارآیی سیستم در حذف COD در زمانهای ماند ۲، ۳، ۴و ۶ ساعت به ترتیب برابر ۸۷/۴% ، ۹۱% ، ۹۴% و ۹۷/۷% بوده است. میانگین غلظت MLSS در زمانهای فوق به ترتیب : ۳۰۸۹، ۳۰۷۲، ۳۱۳۸ و ۳۱۲۶ میلی گرم بر لیتر بوده است. در مرحله آزمایش با فاضلاب شهری کارایی سیستم در حذف COD در زمانهای ماند ۳، ۴ و ۶ ساعت به ترتیب برابر:۸۵/۴%، ۸۸% و ۹۱% بوده است. میانگین غلظت MLSS در زمانهای ماند فوق به ترتیب :۳۱۷۷، ۳۲۱۰و ۳۱۳۵ میلیگرم بر لیتر و میزان موادمعلق در پساب خروجی در زمانهای ماند فوق به ترتیب : ۷/۳، ۷/۶۶ و ۷/۲۷ میلیگرم برلیتر بوده است. متوسط غلظت اکسیژن محلول در این مرحله ۲/۲۴ میلیگرم بر لیتر بوده است.مطابق نتایج بدست آمده و بررسی های مقدماتی سیستم دارای کارایی بسیار مناسب در تصفیه فاضلابهای شهری بوده و دارای مزایایی نسبت به سایر سیستمها می باشد. برخی از این مزایا عبارتند از:۱- عدم احتیاج به خط برگشت لجن ۲- سادگی مخزن ته نشینی لجن فعال به علت عدم احتیاج به لجنروب مکانیکی ۳- راندمان بالای تصفیه در زمانهای ماند کوتاه (حدود ۳ ساعت) ۴- عملکرد خوب حوض ته نشینی با جریان رو به بالا در این سیستم ۵- امکان ساخت سیستم به صورت فشرده و با دیوارهای مشترک ۶-کاهش هزینه نگهداری سیستم به علت حذف خط برگشت لجن و لجنروب مکانیکی