سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا پورآذر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عبدالرضا صیاد منصور – کشت و صنعت کارون
شهرام شریفی فر – کشت و صنعت هفت تپه
اسکندر زند – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی. تهران

چکیده:

به منظور بررسی کارایی دو علف کش جدید در نیش کر در مقایسه با علف کش های رایج برای کنترل علف های هرز باریک برگ و پهن برگ آزمایشاتی در محل شر کت کشت و صنعت کارون و هفت تپه در استان خوزستان بصورت پلانت (کشت جدید ) در سال ١٣٨٣ و ٨٤ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار اجرا گردید . تیمارها عبارت بودند از: علف کش دیورون به میزان ٣ و ٤ کیلوگرم در هکتار، علف کش استامینا به میزان ٣ و ٤ کیلوگرم در هکتار، علف کش اراد یکان به میزان ٨ لیتر در هکتار(استاندارد)، علف کش تبوسان به میزان ٤ لیتردر هکتار (استاندارد وتیمارشاهد بدون سمپاشی ننتایج نشان داد که علف کش های دیورون و استامینا با دز ٤ کیلوگرم در هکتار د ر کنترل علف های هرز به جز اویارسلام موفق عمل نمودند که با علف کش تبوسان در یک گروه آماری قرار داشتند . این علف کش ها پایداری این علف کش ها در حدود ٩٠ روز در خا ک برآورد گردید که پس از این مدت، استفاده از علف کش های پس رویش برای کنترل علف ها ی هرز ضروری است . حسن این علف کش ها در این است ک ه متوان آن ها را بصورت هربیگیشن (همراه با آبیاری ) و پیش کاشت بک اربرد. این علف کش ها هیچگونه تاثیر سوئی بر نیشکر نداشتند.