سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نظام الدین دانشور – استاد گروه شیمی کاربردی و مهندسی شیمی دانشگاه تبریز
داریوش سالاری – دانشیار گروه شیمی کاربردی دانشگاه تبریز
علیقلی نیایی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تبریز
علیرضا ختائی – دانشجوی دوره دکترای گروه شیمی کاربردی دانشگاه تبریز

چکیده:

اسید قرمز ١٤ یکی از مهمترین و پرمصر فترین مواد رنگزای اسیدی مورد استفاده در صنایع رنگرزی و نساجی برای تهیه الیاف قرمز رنگ م یباشد. در این کار پژوهشی کارایی فرآیندهای مختلف اکسایش پیشرفته ۲ UV/H2O UV/H2O2/Fe(III)/Oxalate وUV/H2O2/Fe(III) , در حذف ماده رنگزای اسید قرمز ۱۴ از آب آلوده مورد بررسی و مقایسهقرار گرفت. منبع نورUV مورد استفاده لامپ W) UV-C 30 ) بود. نتایج آزمایشات نشان داد که در مدت زمان ۲ دقیقه از واکنش کارایی فرآیندهای مختلف بدین ترتیب می باشد: ۲ .UV/H2O2/Fe(III)/Oxalate > UV/H2O2/Fe(III) > UV/H2O در فرآیندUV/H2O2/Fe(III) میزان حذف رنگ تحت تأثیر مقدار Fe(III) غلظت اولیه رنگ و مدت زمان تابش نور ،UV م یباشد. ثبت طیفهای جذبی و اندازه گیرِی مقادیر کل کربن آلی(TOC)یک نمونه پساب حقیقی نساجی قبل و بعد از فرآیند تصفیه به روشUV/H2O2/Fe(III)/Oxalateنشان داد که حذف ماده رنگزای فوق از پساب حقیقی نساجی به روشمذکور امکان پذیر می باشد.