سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا سمرقندی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
منصور ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
غلامحسین صفری – کارشناس ارشد بهداشت محیط
مهدی شیرزاد – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

فسفات از جمله آلاینده های معدنی محیط زیست می باشد که از منابع مختلف شهری و صنعتی واردمحیط زیست می شود و در صورت عدم کنترل، می تواند باعث بروز پدیده اتریفیکاسیون گردد . از روشهای مختلفی از جمله فرایند جذب سطحی، تصفیه بیولوژیکی، اسمز معکوس و سایر روشها برای حذف فسفات استفاده می شود . در این مطالعه کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون در جهت حذف فسف ات از محلول های آبی مورد بررسی قرار گرفت . کلیه آزمایشات در سیستم ناپیوسته صورت گرفت . پارامترهای مختلفی از جمله pH ( 3 ، ۷و۱۱) زمان تماس (۱۵-۱۲۰ دقیقه) و ولتاژ اولیه (۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ و ۴۰ ولت) مورد بررسی قرار گرفت . در کلیه آزمایشات غلظت اولیه فسفات ۱۶mg/L هدر نظر گرفته شد . نتایج حاصل از آزمایشات مشخص ساخت که با افزایش زمان تماس و ولتاژ ورودی، کارایی حذف افزایش مییابد به طوری که با افزایش زمان تماس از ۱۵ به ۱۲۰ دقیقه در pH=7 وولتاژ ۲۰، کارایی حذف از ۱۰% به بیش از ۹۰% افزایشیافت . همچنین مشخص گردید که با افزایش ولتاژ اولیه از۱۰ به ۴۰ ولت در pH=7 و در زمان تماس ۱۲۰ دقیقه، کارایی حذف از ۱۵ % به بیش از ۸۰ % درصد افزایش مییابد . همچنین مشخص گردید که بالاترین کارایی حذف در pH=7 اتفاق می افتد . به طوریکه در زمان تماس ۱۲۰ دقیقه و در ولتاژ ثابت ۲۰ ولت، در pH=7 کارایی حذف ۹۵ % درصد بود . درحالی که در همین شرایط این مقدار برای ۱۱=pH برابر ۸۸% و برای pH=3 برابر ۳۱% بود. در مجموع با توجه به نتایج حاصله می توان از این فرآیند در جهت حذف فسفات از محلول های آبی استفاده نمود.