سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمدحسین رسولی فرد – عضو هیات علمی گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
مصطفی فضلی – عضو هیات علمی گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
محمد اینانلو – کارشناس ارشد رشته شیمی کاربردی

چکیده:
در این مقاله، رنگبری، تخریب ساختار و حذف رنگزای آبی اسیدی ۲۵ توسط فرآیند پرسولفات فعال شده ی حرارتی در یک راکتور بچ و تحت شرایط تجربی مورد بررسی قرارگرفته شده است. کارایی حذف ماده رنگزا به پارامترهایی مانند غلظت اولیه ی اکسنده ( پرسولفات)، دما و pH محیط، حساس بود. دمای محیط و pH طبیعی محلول به ترتیب به عنوان دما و pH بهینه برای انجام فرآیند حذف ماده ی رنگزا تشخیص داده شدند. مقدار اکسنده ی اولیه برای حذف ماده رنگزا با افزایش دما کاهش پیدا می کرد. در این بررسی حداکثر میزان حذف به میزان ۱۰۰%، در دمای ۶۰ درجه ی سانتیگراد و با استفاده از مقدار اکسنده ی بهینه mM80 به دست آمد. همچنین سینتیک فرآیند مورد بررسی قرارگرفت و مقادیرmin-1 0094/0 وKJ/ppm 879/58 به ترتیب برای ثابت سرعت واکنش و انرژی فعال سازی محاسبه شدند. در انتها درجه ی واکنش از نوع شبه درجه ی یک (۶۵/۱ n=) به دست آمد و معادله ی واکنش محاسبه شد.