سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا مشیروزیری – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسیمحیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهرا

چکیده:

آلودگیهای نفتی یکی از معضلات شاخص زیست محیطی می باشندکه پیچیده ترین نوع آلودگیهای آبو خاک را ایجاد مینماید . فرایندهای گوناگونی برای کاهش غلظت این آلودگیها در آبخوانهـا وجـود دارد . در این راستا آ نچه که شایان توجه است، اثبات وجود میکروارگانیزمهایی می باشد که از این آلاینده هـا بـه عنـوان منبع اصلی انرژی خود استفاده نموده و آنها را به مواد قابل حل تبدیل مینمایند کـه ایـن فراینـد تحـت عنـوان(Bioremediation) شناخته شده است . در این روش امکان حذف یک یا چند آلا ینده محیطی در بستر آلودگیبا هزینه ای بسیار کمتر از روشهای تصفیه فیزیکی و شیمیایی وجود داشته و محصول باقیمانده از ایـن فراینـد بـر اکوسیستم سایت آلوده اثر مخربی نخواهد داشت . در این مقاله پارامترهای مـوثر در بکـارگیری روش مـذکور و شرایط مناسب برای کارایی فرایند ، مورد بحث قرار می گیرد که نهایتاً تکنولوژی استفاده از این روش در قالـب دستورالعمل اولیه ای معرفی می گردد .