سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدتقی صمدی – عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
علیرضا رحمانی – عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
مریم بردبار – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
محمدرضا سمرقندی – عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

یکی از عمده ترین آلاینده محیط زیست پساب های صنعتی حاوی فلزات سنگین می باشد . کروم از جمله فلزات سنگین می باشد که در پساب صنایع مختلف از جمله پساب صنایع آب کاری وجود دارد و بشدت برای انسان و محیط زیست سمی می باشد. در این مطالعه حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی با استفاده ازفتوکاتالیست UV/Tio2 با تغییرات pH زمان تماس، دوز دی اکسید تیتانیوم و غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی در سیستم ناپیوسته موردبررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص ساخت که کارایی حذف کروم شش ظرفیتی با افزایش pH و غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی، کاهش می یابد بطوریکه با افزایش pH از ۳ به ۱۱، کارایی حذف از ۹۹% به ۳۹% کاهش یافت. در زمان تماس ۲ ساعت، دوز دی اکسید تیتانیم ۱g/L و pH=7 با افزایش غلظت کروم از ۵mg/L به ۲۰ mg/L کارایی فرایند از ۸۰/۲، به ۶۰/۴% کاهش یافت . همچنین مشخص گردید که با افزایش زمان تماس و دوز دی اکسید تیتانیم، کارایی حذف افزایش مییابد . با افز ایش دوز دی اکسید تیتانیم از ۰/۲۵g/L به ۱/۲۵g/L در pH=7 زمان تماس ۲ ساعت و غلظت اولیه کروم ۱۵mg/L کارایی حذف از ۴۵% به ۸۴% افزایش یافت. نتایج مشخص گردید که با افزایش زمان تماس از ۱۵ دقیقه به ۲۴۰ دقیقه در pH=7 دوز دی اکسید تیتانیم ۱g/L و غلظت اولیه کروم ۱۵mg/L کارایی حذف از ۴۷/۸۸ % به ۹۱/۹۸% افزایش یافت. در مجموع نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص ساخت که می توان از فرآیند UV/Tio2 به عنوانیک روش موثر در جهت حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی استفاده کرد.