سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا پورآذر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
اسکندر زند – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی. تهران

چکیده:

به منظور بررسی کارایی فرمولاسیونهای مختلف علف کش تری بنورون متیل و فنو کساپروپ پی اتیل خارجی و داخلی آزمایشاتی در سال زراعی ۱۳۸۳-۸۴ در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (شاوور) به اجرا درآمد . آزمایشات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار و ساختار تیماری فاکتوریل پیاده گردید. تیمار های آزمایشی شامل علف کش تری بنورون متیل در سه سطح ایرانی، چینی و فرانسوی و دز مصرفی هر یک از این فرمولاسیسون ها شامل دز ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ گرم در هکتار بودوتیمار های علف کش فنو کساپروپ-‐پی -‐اتیل در دو سطح شامل : فنوکساپروپ‐پی‐اتیل مربوط به شر کت گل سم و شرکت خارجی و دز مصرفی هر یک از این فرمولاسیون ها شامل : ۰/۴، ۰/۸، ۱/۲، و ۱/۸ لیتر در ه کتار بود. بین علف کش های ایرانی و خارجی در آزمایش تری بنورون متیل ودر دوزهای ۲۰ و ۲۵ گرم در هکتار تفاوت معنی داری از نظر آماری دیده نشد . در دوزهای بالاتر از ۲۰ گرم در هکتار در هر سه علف کش نوع ایرانی، چینی و فرانسوی، علف های هرز پنیرک (Malva pariflora) کنگر ابلق ،(Silybium marianum)، یونجه وحشی (Medicago polymorfa) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بخوبی کنترل گردیدند در آزمایش فنوک ساپروپ پی اتیل، بین علف کش های ایرانی و خارجی دزهای ۱/۲ و ۱/۸ لیتر هکتار با یک دیگر تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود نداشت . علف کش فنوکساپروپ پی اتیل در تمام دزها و نوع سم نتوانست علف های هرز چچم (Lolium prenne) و جو دره (Hordeum spantaneum) را کنترل نماید، در حالی که علف ها ی هرز یولاف وحشی و فالاریس در دزهای بالاتر از ۱ لیتر در هکتار بخوبی کنترل شدند.