سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا موسوی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
امیرحسین محوی – دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات به
علیرضا مصداقی نیا – دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات به
سیمین ناصری – دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات به

چکیده:

دترجنتها بعلت ساختار فیزیکو شیمیایی که دارند از دو جنبه، مخاطرات زیست محیطی واثرات نامطلوب آنها در فرایندهای تصفیه فاضلاب قابل تحقیق وبررسی می باشند،فاضلابهای حا وی دترجنت بخصوص فاضلاب ناشی از صنایع تولید مواد شوینده وپاک کننده بعلت پایین بودن نسبت BOD5/COD از تصفیه پذیری بیولوژیکی پایین برخوردار هستند.لذا روشهای انتخابی برای تصفیه این گونه فاضلابها باید به صورتی باشد که علاوه بر کاهش با رآلی وافزایش نسبت BOD5/COD موادکفزا را نیز حذف نماید امروزه فراینداکسیداسیون پیشرفته AOPS یکی از کارا ترین فرایندها برای تجزیه این ترکیبات بشمار میرود ولی تجزیه وحذف این ترکیبات بوسیله فرایندهای اکسیداسیون AOPS غالبا" نیاز به زمان واکنش طولانی ودوز بالایی از اکسیدان داردبه همین دلیل استفاده ازروشهای تلفیقی (شیمیایی– بیولوژیکی )که کارا و اقتصادی هستند متداول شده است در این مطالعه نمونه ها ی سنتتیک از سورفاکتانت آنیونیک شامل الکیل بنزن سولفونات شاخه ای و الکیل بنزن سولفونات خطی تهیه گردیدو تاثیر غلظتهای مختلف سولفات آهن و پر اکسید هیدروژن در زمانهای مختلف روی حذف و تصفیه پذیری دترجنتها در محلول آبی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات در سیستم بسته و با غلظت اولیه دترجنت آنیونیک ۲۰۰ میلی گرم در لیتر در pH ثابت ۳ و دمای ۲۵ در جه سانتی گراد در زمانهای ۲۰،۴۰، ۶۰ و ۸۰ دقیقه انجام گرفت در این شرایط با غلظت H2o2 برابر ۶۰۰ و یون فرو برابر ۱۳۰ میلی گرم در لیتر بیش از ۷۵ درصد از LAS و ۷۶ درصد ABS در زمان ۶۰ دقیقه حذف گردید طی فرایند اکسیداسیون COD از ۴۵۷ میلی گرم در لیتر به ۲۵۶ میلی گرم در لیترکاهش داشت و نسبت BOD5/COD در نمونه های ABS در بهترین شرایط از ۰ به ۰/۲۲۵ بهبود یافت. لذا فرایند فنتون روش مناسبی در کاهش MBAS و بهبود نسبت BOD5/COD دراین فاضلابها می باشد.