سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم حسنی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد داننده اسکویی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تورج پناهی اوصالو – کارشناس ارشدشیمی- فیزیک و کارشناس آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان
جابر یگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

لاگونهای هوادهی از انواع سیستمهای هوازی رشد معلق در تصفیه فاضلاب هستند که می توانندبرای تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی مورد استفاده قرار گیرند .در این تحقیق عملکرد لاگونهای هوادهی در تصفیه فاضلاب و نیز کارایی شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان خوی به مدتیکسال مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیق شاخصهای کیفی TSS ، COD،BOD5 کل کلیفرمها وکلیفرمهای مدفوعی در فاضلاب ورودی و پساب خروجی مورد ارزیابی قرار گرفت.میزان راندمان حذف آلاینده ها به ترتیب BOD5 برابر COD ،۸۹/۳۴%برابر ۸۲/۵۲% ، TSS برابر ۹۰/۹۱% ، کل کلیفرمها برابر ۹۹/۹۹% و کلیفرمهای مدفوعی برابر ۹۹/۶۸% می باشد . در صورت استفاده مجدد از پساب برای تخلیه به آبهای سطحی باید کاهش شاخصهای کیفی COD وBOD5 در حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران مورد توجه قرار گیرد . ولی در مورد مصارف کشاورزی و آبیاری از پساب ، مقادیر خروجی در حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشد .نتایج حاصل از دبی سنجی و BOD5 ورودی به تصفیه خانه حاکی از آن است که در شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان خوی احتمال نشت و خرابی وجود دارد.