سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی احمدآقاپور – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
امیر محمدی بوینی – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
یوسف حسن زاده – دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده:

پلی آلومینیوم کلراید با نام اختصاری PACI ماده منعقد کننده ای است که میتواند جایگزین سولفات آلومینیوم و کلروفریک در حذف مواد معلق و کلوئیدی آب شود . هدف این تحقیق بررسی امکان کاربرد پلی آلومنیوم کلراید در تصفیه آب رودخانه شهرچای ارومیه میباشد مواد و روشها : در این مطالعه نمونه برداری طبق استاندارد متد ۲۰۰۵ فصل بهار انجام شده و با استفاده از دستگاه جار تست با مارک HACH غلظتهای مختلفی از ماده منعقد کننده به نمونه ها افزوده شده تا مناسبترین غلظت آن بدست آید و مقادیر PH,ECو کدورت و قلیاییت مورد آزمایش قرارگرفته است. براساس نتایج حاصل از آزمایشات دوز بهینه مصرفی این ماده منعقد کننده ۱۵ تا ۴۰ میلی گر م در لیتر بدست آمده که کاملا وابسته به مکانیسم خدف بوده ویک ارتباط معکوس ضعفی با میزان کدورت دارد .راندمان خذف کدورت با افزایش کدورت در محدوده ۴NTUتا ۱۲۰ دارای همبستگی معنادار ۹۷ درصد و در کدورت NTU 4تا ۱۰۰۰، ۷۷% میباشد لذا با افزایش کدورت خذف آن بهتر صورت می گیرد و در نتیجه این ماده منعقد کننده در شرایط سیلابی رودخانه نیز براحتی جوابگو خواهد بود . با افزودن ماده ۰۶۴۷ منعقد کننده PACI قلیاییت و PH آب روند کاهشی داشته و هدایت الکتریکی روند افزایشی دارد . دامنه تغییرات قلیاییت و PH محدود بوده و نیازی به اضافه نمودن مواد قلیایی مانند آهک و سود سوزآور نمی باشد . باستناد غلظت کم مورد نیاز PACI و نتیجتا " تولید اندک لجن ، مصرف قلیایت کم و کاهش اندک PH و باقیمانده الومینیوم ناچیز ، کاربرد آن از نظر اقتصادی و بهداشتی مناسبتر خواهد بو د .لذا بدلایل اقتصادی و بهداشتی و داشتن کارایی بالا در شرایط سیلابی پیشنهاد میشود برای تصفیه آب رودخانه شهرچای که در آینده نزدیک آب شرب مورد نیاز کل شهر ارومیه را تامین میکند از PACI بهعنوان ماده منعقد کننده استفاده گردد.