سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی عامری خواه – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهی
مصطفی چرم – کارشناسی ارشد و استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چ

چکیده:

افزایش جمعیت بواسطه نیاز به انرژی و غذا و طی دو فرایند تغییر کاربری اراضی و مصرف سوخت های فسیلی سبب تاثیر گذاری بر چرخه ها ی کربن و ن یتروژن بوده اند ( ٤). کاربری اراضی و پوشش سطح خاکها، بوسیله مسیرهای پیچیده با اقلیم و آب وهوا ارتباط پیدا می کنند . خاکها به تنها یی مسئول ایجاد ١٣ تا ١٤ درصد تصاعد دی اکسید کربن، ٣٠ تا ٤٠ درصد تولید و تصاعد متان و ٨٥ درصد تولید نیتروس اکسید اتمسفری هستند ( ٣). بررسی چرخه ها ی جهانی کربن و ن یتروژن و اثر گذاری آنها بر اقلیم جهانی، با استفاده از مدلها و کالیبراسیون آنها برای بررسی میزان تصاعد ا ین عناصر به فرم گازها ی گلخانه ا ی به اتمسفر امکان بررسی گزینه های کاهش هدررفت آنها به اتمسفر در بخش کشاورزی را میسر می سازد ( ٢). یک مدل، نمایشی .( ساده از حقایق است به گونه ای ک ه م ی توان پیامدهای یک پدیده را بدون وقوع پدیده محاسبه کرده و به دست آورد ( ٥ پیچیدگی روابط حاکم بر چرخه های ژئوشیمیایی و اهمیت آنها سبب می شود جهت کشف حقیقت مدل های پیش بینی کننده ای جهت بررسی تغییر ات اقلیمی و کاربری های اراضی بر نرخ تصاعد گازهای گلخانه ای و تغییرات خصوصیات خاکها بکار گزفته شود ( ١و ٦).مدل DNDC مخفف DeNitrification- DeCompositionیک مدل شبیه ساز روزانه مزرعه مقیاس تجزیه و دنی تریفکاسیون قطعی، پیوسته و پارامتر متوسط است که نتایج رضایت بخشی در شبیه سازی چرخه کربن و تصاعد گازهای گلخانه ای از اراضی کشاورزی بدست می دهد . با توجه به هز ینه بر بودن اندازه گیری ها ی مستقیم و خطا ی بالا ی اندازه گیری ها ی نقطه ای تعیین شیوه ها ی به ینه مد یریت خاک و اثر بخش ی آنها در احتباس کربن اتمسفر ی و کاهش تصاعد گازهای گلخانه ا ی با استفاده از مدلها ی شبیه ساز ی که قابلیت آنها اثبات شده است روشی به صرفه می باشد . این مسئله در تهیه بیلان و نقش خاکها و بخش کشاورز ی کشور در تولید و تثبیت گازها ی گلخانه ای و ا یجاد کشاورز ی پا یدار حائز اهمیت می باشد . .هدف اصلی این تحقیق بررسی، تعیین کارا یی و گسترش استفاده از مدل های دینامیک کربن و نیتروژن در اراضی بایر و تحت کشت کشور می باشد.