سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جمال احمدآلی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی (ایستگاه میاندوآب)
کامران انوری – کارشناس ارشد ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب

چکیده:

به منظور بررسی کارایی مصرف آب در سیستم های آبیاری نشتی و میکرو (نوارهای آبیاری قطره ای تی تیپ) و بررسی کشت یک و دو ردیفه و تراکم در زراعت ذرت دانه ای رقم SC 704 آزمایشی در قالب طرح کرت های نواری خرد شده (strip split plot) بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب به اجرا در آمد. فاکتور عمودی چهار تیمار آبیاری شامل سه سطح ۱۰۰،۸۰ و۱۲۰ درصد نیاز آبی با استفاده از آبیاری قطره ای و ۱۰۰ درصد نیاز آبی در روش آبیاری نشتی و فاکتور افقی آرایش کاشت به صورت کشت یک و دو ردیفه و تراکم شامل سه سطح ۹۰،۷۵ و هزار بوته دره کتار به صورت اسپلیت پلات قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که آرایش کاشت برای صفت عمل کرد در سطح آماری ۵ درصد معنی دار بود ولی آرایش کاشت تاثیر معنی داری بر روی سایر اجزای عمل کرد نداشت.همچنین اثرات متقابل روش آبیاری × آرایش کاشت ، روش آبیاری × تراکم،آرایش کاشت × تراکم و روش آبیاری × آرایش کاشت × تراکم برای صفت عمل کرد در سطح آماری ۱ درصد معنی دار گردید،بطوریکه بالاترین عمل کرد مربوط به تیمار آبیاری میکرو در سطح ۱۲۰ درصد نیاز آبی و آرایش کاشت دو ردیفه با تراکم ۹۰۰۰۰ بوته دره کتار به مقدار ۱۶ تن دره کتار بود.مقایسه تیمارها از نظر کارایی مصرف آب موید این بود که بیشترین کارایی مصرف آب مربوط به تیمار آبیاری میکرو در سطح ۸۰ درصد نیاز آبی و آرایش کاشت دو ردیفه با تر اکم ۹۰۰۰۰ بوته دره کتار به میزان ۲/۰ کیلوگرم بر مترمکعب با عمل کرد ۱۳/۳ تن دره کتار بود.به منظور صرفه جویی در مقدار آب آبیاری و به زیر کشت بردن مقدار بیشتری از اراضی با آب صرفه جویی شده و در کل سوددهی بیشتر، تیمار فوق جهت کشت در منطقه توصیه می شود.