سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال احمدآلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، میان
عثمان محمدپور – کارشناس ارشد زراعت ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب
احمد شوکت نقده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
احمد شوکت نقده – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور پویاب

چکیده:

آب مهم ترین عامل محدود کننده کشاورزی است و استفاده بهینه از آن از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی کارایی مصرف آب در سیستم های ابیاری نشتی و تیپ و بررسی کشت یک دو دو ردیفه و تراکم در زراعت ذرت دانه ای رقم SC 704 آزمایشی در قالب طرح کرت های نواری خرد شده (strip split plot) بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی میاندوآب به اجرا درامد. تیمارهای آبیاری در کرت های عمودی و آرایش کاشت با تراکم در کرتهای افقی به صورت اسپلیت پلات قرارگرفتند. فاکتور عمودی چهار تیمار آبیاری شامل سه سطح ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد نیا زآبی با استفاده از آبیاری تیپ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی در روش آبیاری نشتی و فاکتورافقی آرایش کاشت به صورت کشت یک و دو ردیفهو تراکم شامل سه سطح ۷۵، ۹۰ و ۱۰۵ هزار بوته در هکتار بود. در این تحقیق تاثیر عوامل موثر بر بررسی عملکرد دانه، وزن هزار دانه و بیوماس خشک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش در سال ۱۳۸۵ نشان داد که برای صفت عملکرد در سطح آماری ۵ درصد فقط اثرات متقابل روش آبیاری * آرایش کاشت * تراکم مهنی دار بود به طوریکه بالاترین عملکرد مربوط به آبیاری تیپ در سطح ۱۲۰ درصد نیاز آبی و آرایش کاشت دو ردیفه با تراکم ۱۰۵۰۰۰ بوته در هکتار به مقدار ۱۷/۹ تن در هکتار بود. مقایسه تیمارها از نظر کارایی مصرف آب موید این بودکه بیشترین کارایی مصرف آب مربوط به تیمار آبیاری تیپ و در سطح ۱۰۰ درصد نیاز آبی و آرایش کاشت یک ردیفه با تراکم ۹۰۰۰۰ بوته در هکتار به میزان ۲/۱ کیلوگرم بر متر مکعب با عملکرد ۱۷/۶ تن درهکتار بود.