سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدابوالقاسم حقایقی مقدم – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، بلوار شهید فهم
قاسم توحیدلو – کارشناس ارشد زراعت موسسه تحقیقات چغندر قند
سیدحسین صدرقاین – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

تامین نیاز آبی چغندرقند با روش های نوین آبیاری نظیر آبیاری بارانی، آبیاری قطره ای و آبیاری زیرسطحی موضوعی است که به دلیل طولانی بودن دوره رشد و نیاز آبی نسبتاً زیاد آن در خور اهمیت فراوان است . این تحقیق با هدف بررسی تأثیر روش های آبیاری س طحی و آبیاری بارانی بر روی عوامل کمی و کیفی محصول چغندر قند، همچنین مقایسه میزان آب مصرفی و کارایی مصرف آب در روش های آبیاری مذکور در سال ۱۳۸۰ در منطقه کمال آباد کرج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار
انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از:
۱ – آبیاری بارانی در کرت هایی به ابعاد ۷۲×۳۰ متر.
۲ – آبیاری شیاری معمولی در کرت هایی به ابعاد ۸۲ × ۴ متر.
۳ آبیاری شیاری با کاهش دبی جریان به ابعاد ۸۲ ×۴ متر.
میزان آب آبیاری در هر نوبت در تیمار آبیاری بارانی بر اساس محاسبات انجام شده در کتاب ”برآوردنیاز آبی گیاهان زراعی” برای چغندرقند در منطقه کرج تعیین گردید. تیمار آبیاری شیاری معمولی براساس عرف زارعین محلی آبیاری شد . در تیمار آبیاری شیاری با کاهش دبی جریان از روش کاهش دبی جریانورودی به شیارها(Cut – back)استفاده گردید.
نتایج نشان داد صفات عیار قند ناخالص، ناخالصی ها ی ریشه (پتاسیم، سدیم و ازت آلفا )، عیار قند خالص ، ضریب استحصال ، قند ملاس ، وزن اندام هوایی، وزن ریشه ، شکر ناخالص و شکر خالص تحت تأثیر سه روش آبیاری اخنلاف معنی داری در سطح ۵ درصد ندارند . میزان آب مصرفی و کارایی مصرف آب وزن ریشه و شکر ناخالص تحت اثر روش های آبیاری در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری نشان داده و روش آبیاری بارانی بر دو روش دیگری برتری داشت . آبیاری بارانی نسبت به آبیاری شیاری معمولی ۳۱ درصد کاهش در میزان مصرف آب آبیاری و ۵۵ درصد افزایش در کارایی مصرف آب وزن ریشه نشان داد. روش آبیاری شیاری با کاهش دبی جریان در وزن ریشه و کارایی مصرف آب وزن ریشه در سطح ۵ درصد با روش آبیاری بارانی اختلاف معنی داری نداشته، لذا قابلیت رقابت با آن را دارد.