سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – عضو هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس _ دانشکده فنی و مهندسی
مهدی باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
منیژه قرچه – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مقاومت توده سنگ از پارامترها ی مهم و اساس ی جهت طراح ی سازه ها ی زیرزمینی می باشد . با توجه به ماهیت پیچیده توده سنگ، تخمین مقاومت آن بسیار مشکل است . محققین مختلف
همچون س یتارام، رامامورت ی، بارتن و … سعی در تخمین مقاومت توده سنگ داشته اند . تخمین مقاومت توده سنگ با استفاده از فاکتور درزه و با استفاده از طبقه بندی ها ی مهندس ی سنگ امکان پذیر است . در مقاله حاضر به بررس ی کارای ی روابط پیشنهاد ی سیتارام، رامامورتی، بارتن، کالامارس و هوک و براون پرداخته م ی شود . بررسی ها حاک ی از آن است که رابطه سیتارام مقاومت توده سنگ را بیش از سایر روابط و رابطه بارتن مقاومت توده سنگ را کمتر از سایر روابط تخمین می زنند. روابط کالامارس و رامامورتی مقاومت برابری را برای توده سنگ پیشنهاد م ی کنند . در نهایت استفاده از روابط رامامورتی و کالامارس جهت تخمین مقاومت توده سنگ توصیه می شود.