سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالله رشیدی مهرآبادی –
حمیدرضا اکبری –
علی ترابیان –

چکیده:

در این مطالعه حذف آرسنیک از آب توسط غشای نانوفیلتراسیون (NF90-2540 ) مورد بررسی قرار گرفته است . آزمایشهای حذف آرسنیک شامل تغییرات در غلظت آرسنیک ورودی ، فشار ، پی اچ ، دما می باشد .
در این آزمایش با افزایش غلظت آرسنیک ورودی از ۱۰۰ به ۱۰۰۰ میکروگرم در لیتر ، به دلیل پدیده انباشت غلظت ، حذف آرسنیک (۵) از ۹۸٫۳۵% به ۹۶٫۵۹% و حذف آرسنیک (۳) از ۹۴٫۰۷% به ۸۷٫۵۹% کاهش پیدا کرد . با افزایش فشار از ۴ بار به۷ بار ، به دلیل افزایش فلاکس ، میزان حذف آرسنات از ۹۵٫۶۸% به ۹۹٫۰۲%و حذف آرسنیت از ۸۰٫۹۹% به ۹۵٫۱۱% افزایش پیدا کرد. با افزایش پی- اچ محلول ورودی از ۳ به ۱۱ ، به دلیل ویژگیهای آرسنیک در پی اچ های مختلف حذف آرسنات از ۹۵٫۴۵% به ۹۹٫۰۰% و حذف آرسنیت از ۸۶٫۶% به ۹۴٫۸۱% افزایش پیدا کرد .با افزایش میزان دما از ۰C 27 به۰C 37 ، حذف آرسنات و آرسنیت به دلیل کاهش لزجت و افزایش نفوذپذیری کاهش پیدا کرد بطوریکه حذف آرسنات از ۹۸٫۰۴% به ۹۴٫۱۳% و حذف آرسنیت از ۹۰٫۳۲% به ۸۶٫۷۵% کاهش یافت . در آزمایش دیگر با افزایش غلظت نمک های کلرید سدیم و سولفات سدیم از صفر میلی مول به۱۰ میلی مول، به دلیل رقابت میان ترکیبات آرسنات با یونهای اضافه شده ، حذف آرسنات از ۹۸٫۰۴% به ۹۴٫۸۰% در حضور کلرید سدیم و نیز ۹۸٫۰۴ به ۹۰٫۸۲% در حضور سولفات سدیم کاهش یافت . در نهایت کاربرد نانو فیلتراسیون برای حذف آرسنیک از آب شرب با توجه به کارائی مناسب و سهولت بهره برداری مناسب تشخیص داده شد و مورد توصیه می باشد.