سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کرمی خانیکی – استادیار و رییس بخش حفاظت سواحل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مرتضی دهقانی – کارشناس ارشد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در این تحقیق به بررسی کارایی مدل عددیMike21 در مصب رودخانه جزر و مدی زهره پرداخته شده است. برای این منظور نتایج بدست آمده از اجرای مدل Mike21 با مقادیر اندازه گیری شده مقایسه شده است. در این مطالعه پارامترهای سطح آب و سرعت جریانها در طول ۴ روز در رودخانه اندازه گیری و با نتایج بدست آمده از مدل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که این برنامه از کارایی خوبی در تخمین سرعت جریان، عمق آب و دبی جریان در رودخانه های جزر و مدی برخوردار است.