سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیام محمدعلیها – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژی و مدیریت مصرف
عسگر خادم وطنی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژی و مدیریت مصرف

چکیده:

هدف این گزارش بررسی سیستم تولید برق از نیروگاههای بخاری و کارایی اقتصادی آنها می باشد . جهت بررسی این موضوع از روش هزینه براساس مدل انعطاف پذیر لگاریتمی متعالی و با استفاده از داده های جدولی نیروگاههای مختلف طی سالهای ۱۳۷۲-۷۸ که اطلاعات آن در دسترس بوده، بهرهگرفته می شود، به قسمی که مدل هزینه ترانسلوگ برای تکنولوژی تولید برق از نیروگاههای بخاری در کشور از طریق روش موسوم در اقتصاد سنجی موسوم به روش معادلات رگرسیون ظاهراً غیرمرتبط تکراری (ISURE) مورد برآورد و برازش قرار می گیرند . سپس نتایج برآوردها، محاسبه شاخص های بازدهی نسبت به مقیاس و تحلیل نتایج حاصل از برآورد مدل و شاخص های مزبور در نیروگاههای بخاری مورد بحث قرار خواهند گرفت . نتایج بدست آمده حاکی از عدم کارایی اقتصادی تولید برق می باشد