سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

افشین تکدستان –
حسین موحدیان عطار –
بیژن بینا –

چکیده:

تصفیه فاضلاب ها همواره با تولید دوبخش مجزای پساب و لجن همراه می باشد، از این میان پسابها غالباً بعد از یک تصفیه ثانویه کیفیتی مطلوب جهت دفع به محیط دارند، در حالیکه لجن ها به دلیل آلودگی بسیار زیاد نیاز به تصفیه و تثبیت دارند. لجن خام دارای انواع وسیعی از میکروارگانیسم های بیماریزا از قبیل باکتریها، ویروسها، پروتوزئرها و انگلها می باشد. که غلظت این عوامل بیماریزا در لجن خیلی بیشتر از فاضلاب می باشد. بنابراین جهت کاهش این عوامل بیماریزا در لجن بایستی تصفیه ای روی آن صورت گیرد. فرآیندهای تصفیه لجن، از قبیل هضم بیهوازی موجب کاهش مقادیر بسیار زیادی از این عوامل بیماریزا در لجن می شود تا بتوان لجن را جهت استفاده در زمینهای کشاورزی و غیر کشاورزی یا دفع سطحی بکار برد. هضم بیهوازی لجن بیشتر جهت تثبیت لجن اولیه و مخلوطی از لجن اولیه و ثانویه بکار می رود. بر طبق نظر سازمان حفاظت محیط زیست هضم بیهوازی از نظر کاهش پاتوژن جزء یکی از فرآیندهای PSRP (فرآیندهایی که بطور قابل ملاحظه ای پاتوژنها را کاهش می دهند) می باشد.در این تحقیق از ورودی و خروجی هاضم های بیهوازی تصفیه خانه فاضلاب جنوب و شاهین شهر اصفهان به ترتیب ۶ نمونه برداشت شد و آزمونهای جامدات کل، جامدات فرار، کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی، سالمونلا و تخم انگلها انجام شد. در لجن خروجی از هاضم بیهوازی تصفیه خانه جنوب میانگین درصد کاهش جامدات فرار ۳۱/۰۸۵% ، میزان کلیفرم کل ۵۶/۶۷% ، کیلفرم مدفوعی ۵۶/۸۷%، سالمونلا ۶۱/۵۶% ، تخم آسکاریس (بارور و غیر بارور) ۶/۲۳% ، و کل تخم کرمها(شامل آسکاریس، تریکوریس تریکورا، توکسوکارا، تنیا، هیمنولپیس نانا و …) ۲۳/۰۵% شد. در لجنخروجی از هاضم بیهوازی تصفیه خانه شاهین شهر میانگین درصد کاهش جامدات فرار ۳۵/۰۰۶% ، کلیفرم کل ۶۹/۱۳% ، کلیفرم مدفوعی ۷۱/۱۷% و سالمونلا ۷۰/۶۸% و تخم آسکاریس (بارور و غیر بارور) ۹/۳۹% و کل تخم کرمها ۲۶/۴۶% شد.نتایج حاصل از آزمون نشان داد که لجن خروجی از هاضم بیهوازی تصفیه خانه جنوب اصفهان نه مقررات کلاس A و نه مقررات کلاس B پاتوژنها را برآورد می کند، بنابراین نبایستی به این صورت جهت استفاده در کشاورزی و دفع سطحی بکار رود در صورتیکه لجن خروجی از هاضم بیهوازی تصفیه خانه شاهین شهر فقط مقررات کلاس B را جهت استفاده و دفع لجن برآورده می کند که بایستی جهت استفاده و دفع آن در زمین محدودیت محل در نظر گرفته شود. هر دو هاضم قادر به برآورد مقرارت کاهش جذب ناقل نیستند.