سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرخ غنی شایسته – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
حسین تابیه زاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
رحمان رادمنش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
طاهر رزوان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار در سه تکرار شامل شاهد، مصرف اوره درسه تقسیط ، مصرف اوره در دو تقسیط به صورت سرک بدون مصرف پایه ، مصرف نیتروژن درسه تقسیط (SCU به صورت پایه + اوره+ اوره) و مصرف نیتروژن در سه تقسیط (کود کامل ماکرو به صورت پایه + اوره+ اوره) در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب پیاده گردید . نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که اثر تیمارها بر میزان عملکرد دانه معنی دار گردید (۰/۰۵=α). از نظر میزان پروتئین دانه اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده گردید (۰/۰۱=α). کارایی کودهای نیتروژن در تیمار پنجم برابر ۱۳/۴ کیلوگرم در کیلوگرم گردید. همچنین کارایی زراعی نیتروژن در تیمار کود کامل ماکرو نسبت به سایر تیمارها دارای بیشترین مقدار بود.