سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لاله شهیدی – کارشناس ارشد مدیریت منابع آب، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی
علیرضا برهانی داریان – هیأت علمی، منابع آب، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ت

چکیده:

در بهره برداری از مخازن عموماً از روشهای شبیه سازی و بهینه سازی استفاده میشود . مدلهای شبیه سازی شامل قوانینی هستند که رابطه بین ورودی و خروجی را بیان میکنند، این قوانین به صورت ثابت و یا تنظیم شده با مشخصات مخزن هستند . اطلاعاتی که در طراحی قوانین بهره برداری به کار میروند ممکن است اطلاعات تاریخی و یا اطلاعات حاصل از حل مسأله بهینه سازی برای مخزن مورد نظر باشند . در این مقاله نتایج حاصل از حل مسأله بهینه سازی سد دز در طول ۴۲ سال با هدف مینیمم کردن مجموع مربعات کمبود برای استخراج قوانین بهره برداری مورد استفاده قرار گرفته اند . به این منظور ابتدا از روشهای رگرسیون معمولی و سیستم استنباط فازی ممدانی استفاده شدهاست . به دلیل ضعف نتایج روش ممدانی، روش سوگنو و آموزش آن به کمک الگوریتم شبیه سازی آنیلینگ مورد بررسی قرار گرفته است . در پایان مشاهده میشود که آموزش قوانین فازی به کمک الگوریتم شبیه سازی آنیلینگ به طرز قابل ملاحظه ای باعث بهبود نتایج شبیه سازی شده است .