سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا مقامی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک شرکت راپ راه-آب-پل
اسماعیل قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه تهران شرکت مترا

چکیده:

یکی ازمسائل مهم درزمینه حفظ محیط زیست که دردهه های اخیر بسیارموردتوجه قرارگرفته چگونگی دفع صحیح زباله ها ازقبیل زباله های اتمی شیمیایی و شهری خانگی است دراین بین دفن زباله ها باوجود تکنولوژیهای پیشرفته بازیافت و تبدیل زباله امروزه ازمتداولترین روشهای دفع موادزائد محسوب میشود باتوجه به نیاز شهرهای کشور به استفاده ازسیستم دفن مهندسی زباله ها و کاهش الودگی زیست محیطی مناطق اطراف ناحیه دفن مطالعاتی بمنظور بررسی کاربردی اجرای یک مدفن محل دفن مهندسی زباله شهری توسط مولفین درحال انجام است دراین مقاله پس ازمعرفی قسمتهای مختلف یک مدفن مانند پوششهای ابتدایی انتهایی و روزانه سیستمهای جمع اوری شیرابه و گاز و … به ذکرکلیات نتایج تحقیقات انجام شده دردانشکده فنی دانشگاه تهران درزمینهب ررسی تجربی لایه نفوذناپذیر درپوششهای ابتدایی و انتهایی پرداخته میشود لایه نفوذناپذیر مانع ازانتشار شیراب آلوده به خارج ازناحیه دفن و یاورود نزولات جوی به مدفن زباله میگردد دراین زمینه بمنظور استفاده ازخاک محلی درایجادلایه نفوذناپذیر درمدفن و کاهش هزینه تهیه خاکهای با نفوذپذیری کم مانند خاک رس بااستفاده ازافزودنیهای دردسترس بنتونیت و اهک اقدام به اصلاح نفوذپذیری دونمونه ازخاکهای ریزدانه و درشت دانه اطراف تهران گردید که درمقاله موربحث قرارخواهد گرفت درادامه به ضوابط کنترلی دراجرای پوشش نفوذناپذیر و اهمیت ساخت سکوهای ازمایشی بعنوان یکی ازگامهای عملی قبل ازساخت مدفن اشاره میگردد و سپس روشهای کنترل انتشار شیرابه به اجمال مطرح میشود