سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدهادی حسینی – دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عطایی – دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله کاربرد سختی چکش اشمیت و نیز سرعت موج الاستیک به عنوان دو روش غیر مخرب پر کاربرد جهت پیش بینی و تعیین مقاومت فشاری سنگ ها مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است . جهت انجام آزمایش های استاندارد، در طی این تحقیق نمونه های سنگی از هفت معدن مختلف در شمال غرب کشور جمع آوری شده و به آزمایشگاه منتقل گردیدند . پس از انجام مراحل تهیه و آماده سازی نمونه ها، آزمایش های سختی چکش اشمیت، سرعت موج الاستیک و مقاومت فشاری تک محوری بر روی تمامی نمونه ها انجام شد . تحلیل نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی بیانگر این موضوع است که با افزایش سختی چکش اشمیت، مقاومت فشاری تک محوری سنگ ها به صورت توانی افزایش می یابد . همچنین بین سرعت موج الاستیک و مقاومت فشاری تک محوری یک رابطه نمایی مستقیم برقرار است . نتایج حاصله نشان می دهد که رابطه ریاضی بین سرعت موج الاستیک و مقاومت . بیشتری نسبت به رابطه ریاضی بین سختی چکش اشمیت و مقاومت فشاری تک محوری برخوردار است (R 2 ( فشاریتک محوری از همگرایی در این تحقیق بر اساس کار های آزمایشگاهی و محاسبات ریاضی یک کمیت جدید به نام " مقاومت معادل " پیشنهاد گردیده است . مقاومت معادل از نظر مقدار با حاصل ضرب مجذور سختی چکش اشمیت و سرعت موج الاستیک برابر است . رابطه ریاضی بین مقاومت معادل و مقاومت فشاری تک محوری ارائه شده نشان می دهد که این کمیت از نظر ریاضی از توانایی مناسبی برای پیش بینی مقاومت فشاری سنگ ها برخوردار است