سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اکبر طلوعیان – کارشناس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وعضوانجمن انرژی خورشیدی ایران

چکیده:

مصرف بی رویه و روز افزون سوختهای فسیلی بعنوان منابع محدود انرژی و تأثیرآن برمحیط زیست توجه جهانیان را به استفاده از انرژیهای تجدید پذیر جلب نموده است. درطی چنددهه اخیرمصرف سوختهای مزبورباعث تولیدگازهای گلخانه ای وبالاخص افزایش ۳۰ درصدی غلظت اتمسفری دی اکسید کربن،بارانهای اسیدی وپدیده گرم شدن زمین وبوجود آمدن سایر پدیده های مضر زیست محیطی شده است.همچنین مصرف این سوختها درجهت تامین انرژی بر اکوسیستم، آب و هوا و سلامت موجودات زنده بخصوص انسان نیز تاثیر منفی گذاشته است. درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بدون در نظر گرفتن دیدگاههای مختلف تمام تلاشها،در مسیر ارتقای کیفیت زندگی مردم قراردارد.درکشورمانیز اگرهدف نهایی دولت تامین نیازهای انرژی نسل آینده،غلبه کردن بر فقر وافزایش رشد و شکوفایی اقتصادی باشد،پایایی وپویایی رسالت فوق مارا به استفاده مفید و بهینه ازکل منابع انرژی مقید می سازد. نگارنده مقاله سعی داشته ضمن نگرش اجمالی به انرژیهای تجدید پذیر با تأکید برانرژی خورشیدی؛ به اصول تکنولوژی خورشیدی وکاربردهای آن در تولید صورتهای دیگر انرژی از جمله انرژی الکتریکی بپردازد و درادامه مقاله نیز باذکر آمار وارقام مربوط بهمصرف جهانی انرژی وسهم انرژی خورشیدی از کل انرژیهای تجدیدپذیر؛ روند روبه رشد استفاده ازسیستم های خورشیدی در ایران و جهان ، مزایای استفاده از این نوع انرژی در بخشهای مختلف را مورد بحث وبررســـی قرارداده است.لازم به یادآوری است که روش تحقیق دراین مقاله از نظر هدف،کاربردی وازنظر شیوه جمع آوری آمار واطلاعات، اسنادی است.