سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

تبسم اکبری – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی (گرایش علوم محیط زیست)- دانشگاه علوم پز
نعمت الله جعفرزاده حقیقی – دکترای مهندسی بهداشت محیط – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع
هوشنگ پرهام – دکترای شیمی تجزیه عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشکده علوم پزشکی چمران
عبدالرحمن راسخ – دکترای آمار – عضو هیئت علمی گروه آمار دانشکده علوم دانشگاه شهید چمرا

چکیده:

آلودگی آبها بوسیله فلزات سنگین یکی از مشکلات زیست محیطی نگران کننده بشر می باشد. روشهای متفاوتی برای حذف فلزات سنگین ا ز محیط آبی وجود دارد که جذب یکی از آنهاست. اخیراً محققین استفاده از پسمانهای سلولزی نظیر پوست فندق و پوست نارگیل را برای این منظور مورد توجه قرار داده اند. در تحقیق حاضر از باگاس که محصول جانبی صنایع نیشکر بوده و در واقع یک پسماند کشاورزی می باشد به عنوان یک جاذب طبیعی ارزان قیمت برای حذف سرب از محیط آبی استفاده شده است. هدف از این پژوهش علاوه بر بررسی کارایی باگاس به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و مؤثر در حذف سرب از محیط آبی، تعیین عوامل مؤثر بر جذب و شرایط بهینه جذب نیز می باشد. عوامل مؤثر مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: دز جاذب، pH محلول یون فلزی، زمان تماس و غلظت ورودی یون سرب، در هر یک از مراحل آزمایشها یکی از ع وامل مذکور متغیر و بقیه ثابت در نظر گرفته شد. آزمایشهای تعادلی ناپیوسته نشان داد که فرآیند جذب این فلز به چهار عامل مذکور وابسته است. همچنین ارزیابی داده ها حاصل از پژوهش با کاربرد جذب هم دمای لانگمیر، فروند لیچ و E.E.T نشان داد که جذب هم دمای فلز نامبرده از مدل فروزندلیچ تبعیت می کند. به عنوان یک نتیجه کلی می توان دریافت که بازده ذب فلز مذکور توسط باگاس و در شرایط بهینه شامل: دز جاذب (۲/۵ گرم بر لیتر)، pH=6، زمان تماس (۱/۵ ساعت) و غلظت ورودی یون سرب (۶ میلی گرم بر لیتر )۹۶/۳۶ درصد می باشد.