سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نوید علیدادی عبدل آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث بخش کلارستاقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حمید مدنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود فسفر و باکتری های آزاد کننده فسفر بر ذرت دانه ای، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با ۴ تکرار و ۵ سطح مصرف کود فسفره (۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد مقدار توصیه شده) و ۳ سطح مصرف باکتریهای آزاد کننده فسفر (عدم مصرف، یکبار مخلوط با بذر و دوبار مصرف مخلوط با بذر و خاک ۴۰ روز پس از کاشت) طی سال زراعی ۱۳۸۵ در مشهد اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد کهارتفاع بوته، طول بلال ، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، وزن صد دانه و عملکرد دانه تحت تأثیر مصرف باکتری های آزاد کننده فسفر و کود فسفره قرار گرفته و به طور معنی داری افزایش یافتند . عملکرد دانه با دوبار مصرف باکتری ها حدود ۱۶ درصد نسبت به عدم مصرف باکتری ها افزایش یافت . برهمکنش فسفر و باکتری ها در صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود . در مجموع می توان نتیجه گرفت که با مصرف باکتری های آزاد کننده فسفر مصرف کود فسفر را تا ۵۰ درصد میتوان کاهش داد، بدون آنکه در حصول عملکرد دانه افت معنیداری ایجاد شود.