سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هما کشاورزی شیرازی – عضو هیئت علمی – دانشکده محیط زیست – دانشگاه تهران
ایوب ترکیان – عضو هیئت علمی مرکز آب و انرژی – دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر عظیمی – عضو هیئت علمی – دانشکده محیط زیست – دانشگاه تهران

چکیده:

این پژوهش به من ظور بررسی سیستم بیوفیلتراسیون در تصفیه گازآلاینده تری اتی ل آم ین (TEA) انجام شده است. راکتور بیولوژیکی به مدت یک سال در مجاورت هوای آلوده بهTEA در دمای ±۱ ºC ۳۰ قرارگرفت. راکتورمورد استفاده در ا ین تحقیق با حجم مؤثرL ۶ از سه بخش جداگانه تشکیل شده بود. بستر بیوفیلتر حاوی ۶۰ % کمپوست و ۴۰ % خرده های چوب با ابعاد یکسان (۵-۶mm) بود و برای لقاح میکروبی در آغاز لجن فاضلاب شهر ی به آن اضافه شد . دامنه بارگذاری بستر۱۱۴g/m3.hr-6 پر رطوبت بستر ۵۵%، غلظت ورودی ۲۰۰-۴۰۰ppm و زمان ماند هیدرولیکی ۴۸ ثانیه بود.
نتایج نشان داد که راندمان حذف درغلظت ۲۰-۲۵۰ppm بیشتر از ۹۰% و در ۲۵۰-۴۰۰ppm به دست آمد. نتایج آزمایشهای انجام شده بررو ی بستر جامد و گازهای خروجی از راکتور بیوفیلتر نشان داد که نیتروژن حاصل از تجز یه بیولوژیکیTEAدر بستر بیوفیلتر، ابتدا به گاز آمونیاک و سپس به یون آمونیوم، ی ون نیترا ت و ماده آل ی تبد یل شد هاست.