سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی شریفی – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا )- معاونت امور انرژی وزارت نیرو ایران

چکیده:

براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، ۵۰۰ مگاوات از برق مصـرفی ایـران بایـد از انرژیهـای تجدیـد پـذیر ( نـو ) و بخصوص از انرژی باد تولید شود ] . [ ۱ در نیروگاههای بادی بر خلاف دیگر نیروگاهها، مقدار منبع اولیه انرژی یعنـی سـرعت جریان باد متغیر است . از طرفی تخمین و برآورد انـرژی بـرق قابل حصول از جریان باد یک منطقه و در نتیجه صرف هزینـه و سرمایه سنگین برای احداث نیروگاه بـرق بـادی از اهمیـت فراوانی برخوردار است . یکی از روشـهای معمـول در جهـان برای تخمین انرژی برق بادی قابل حصول، استفاده از ترکیـب توزیع آمـاری ویبـول (Weibull) جریـان بـاد و منحنـی تـوان (Power Curve) توربینهای بادی می باشد[ ۲ ]در این مقاله بـا استفاده از این روش، انرژی برق بادی قابل حصول از جریـان باد منجیل برآورد و با تولید واقعـی نی روگـاه بـادی مقایسـه و مشخص می شود که استفاده از روش توزیع ویبـول در ایـران برای تخمین و برآورد تولید انرژی برق بادی، کاربردی و قابل اطمینان می باشد .