سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور میاحی – استاد بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران
رمضانعلی جعفری – استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
فتاحی نیا – کارشناس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
سمیه محمدزاده – دانش آموخته دکترای عمومی از دانشکده دامپزشکی اهواز

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر کاربرد واکسن ایمیون کمپلکس بیماری بورس عفونی به روش داخل جنینی بر عملکرد جوجه های گوشتی، یکصد عدد تخم مرغ بارور از یک مزرعه مرغ مادر گوشتی خریداری و در دستگاه جوجه کشی اتوماتیک تا هنگام تولد نگهداری شدند . چهل وپنج تخم مرغ جنین دار به وسیله واکسن ایمیون کمپلکس ویروس بیماری بورس عفونی به روش داخل جنینی در روز ۱۸ انکوباسیون واکسینه شدند و جدا از بقیه تخم مرغها در انکوباتور نگهداری شدند . چهل جوجه تازه به دنیا آمده از تخم مرغهای واکسینه تحت عنوا ن گروه A نگهداری شدند . چهل جوجه تازه به دنیا آمده غیرواکسینه تحت عنوان جوجه های شاهد ( گروه ) B در سالن مجزای دیگری نگهداری شدند . در ۲۶ روزگی ۱۵ جوجه از هر یک از دو گروه به محل دیگری منتقل و با ویروس گامبورو جدا شده از منطقه به میزان ۰/۱ میلی لیتر از سوسپانسیون ۱۰ در صد بورس به روش تلقیح داخل بورس آلوده شدند و در پایان دوره ۴۲) روزگی ) میزان دان مصرفی، تلفات و نسبت وزن بورس به وزن بدن در هر ۴ گروه تعیین گردید . این بررسی نشان داد، تزریق واکسن ایمیون کمپلکس بیماری گامبورو بر روی میزان جوجه در آوری و وزن جوجه ه ای تازه به دنیا آمده تاثیر ندارد . همچنین این واکسن جوجه ها را در برابر چالش با ویروس مزرعه به خوبی محافظت نمی نماید . واکسن بر میزان تلفات، افزایش وزن بدن،بهبود ضریب تبدیل غذا و نسبت وزن بورس به وزن بدن جوجه های واکسینه و چالش شده تاثیر چندانی ندارد