سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره ناظم – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلام
پیام نجفی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو
سیدحسن طباطبائی – استادیار مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

بیشتر از ۱۵۰ نوع زئولیت سنتز شده و ۴۸ نوع زئولیت طبیعی تاکنون شناخته شده است. زئولیت یک آلومینوسیلیکات حاوی کاتیون های آلکالی در ترکیبش است. برخی از نتایج نشان دادند،که زئولیت ۱ قادر به افزایش ظرفیت آب خاک هستند. افزودن زئولیت سبب افزایش عملکرد و صرفه جویی در مصرف کود شیمیایی و آب می گردد. هدف این تحقیق ارزیابی کارایی زئولیت در افزایش قابلیت جذب خاک در خاکی با بافت شنی رسی لوم در شرایط استفاده ازشیرابه کارخانه کود آلی اصفهان می باشد. این تحقیق در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تیمار و ۵ تکرار اجرا شد. عمق ودور آبیاری ثابت به ترتیب ۲۰ میلی متر و ۳ روز یکبار بوده و ۱۲ دور آبیاری صورت گرفت. تیمارهای این تحقیق شامل: تیمار اول – تیمار آب معمولی باخاک منطقه کارخانه کود آلی اصفهان به عنوان شاهد و تیمار دوم – تیمار ۱۰۰% شیرابه بعلاوه خاک کارخانه کود آلی اصفهان و تیمار سوم – تیمار۱۰۰% شیرابه بعلاوه خاکمنطقه کارخانه کود آلی و ۱۰% وزنی زئولیت سمنان، مقدار ظرفیت آب خاک درتیمار چهارم که ۱۰%وزنی زئولیت داشته به میزان قابل توجهی درسطح احتمال ۱% نسبت به سایر تیمارها افزایش نشان میدهد. بر اساس نتایج این تحقیق میزان ظرفیت نگهداشت آب خاک در تیمارها به ترتیب ۷۴/۴۳، ۶۰/۸۸، ۶۵/۶۹ ، ۹۲/۷۰ میلی متر بوده است. در حقیقت کاربرد زئولیت سبب افزایش ظرفیت آب خاک در موارد کاربرد شیرابه شود.